آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه

نوبت دوم

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان قم در نظر دارد :

پروژه خرید و توزیع نهال را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي به پيمانکاران واجد شرايط و به شرح زير واگذار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

ردیف

عنوان مناقصه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( ریال)

1

خرید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی به شماره 7/96

2.246.400.000

112.000.000

1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ23/11/96می باشد .

2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 روز جمعه مورخ27/11/96می باشد .

3- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 19 مورخ7/12/96‌و گشايش پيشنهادها در ساعت 9 ‌مورخ8/12/96‌مي‌باشد.

4- تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي تهيه و ارايه گردد.

5- برآورد اوليه بر مبناي فهرست بهاي رشته كشاورزي و منابع طبيعي سال 1396 مي‌باشد.

6- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

7- اطلاعات تماس سامانه ستاد : 41934-021

8تحويل پيشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشايش پاکات دراداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم به نشاني جاده قديم اصفهانجنب بوستان علوي با کد پستي 3716153114 انجام خواهد شد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد