آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

( یک مرحله‌ای نوبت اول)

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

2-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات  قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها مشترکین

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 6/12/96 با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن: 36270015 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت انجام خدمات پیمان : یک سال می‌باشد.

5-محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت

6--مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان 553.000.000 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 20/12/96 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 21/12/96 در دفتر مرکزی شرکت خریدار به نشانی فوق‌الذکر.

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد : 700.000 ريال (هفتصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

 http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

 

                                                              شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد