آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌اي 12026/96 ، 12030/96 ، 12028/96 ، 12025/96 و 12029/96

نوبت اول

1-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و كد پستي 1981969961، به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله‌اي بشرح ذيل :‌ 

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

12026/96

200961008000121

واگذاري خدمات بهره برداري از 21 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي تهران دو

2.133.000.000

9:00

12030/96

200961008000120

واگذاري خدمات بهره برداري از 21 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي نواحي

2.133.000.000

11:00

12028/96

200961008000119

واگذاري خدمات بهره برداري از 17 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي تهران يك

1.781.000.000

13:30

12025/96

200961008000118

واگذاري خدمات بهره برداري از 8 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي قم

933.000.000

14:30

12029/96

200961008000117

واگذاري خدمات بهره برداري از 8 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي البرز

967.500.000

15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- زمان ، مهلت ، مبلغ ومحل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 28/11/96 لغايت 02/12/96 ، به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب 4001050904005655 به نام شركت برق منطقه‌اي تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي  0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

4-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي بحساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

7-زمان و محل تحويل تضمين شركت در مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي‌بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج )در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 14/12/96 ، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت 12:00 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 15/12/96 به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل ورسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

8-گشايش پيشنهادات : پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز چهارشنبه مورخ 16/12/96 ازساعت 9 صبح درسالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت .

9- ساير شرايط :

·گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني، اخذ شده از كميته تشخيص صلاحيت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي الزامي است .

· ارائه تائيديه در رسته بهره برداري از تاسيسات از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

· ارائه حسن انجام كار مرتبط با موضوع قرارداد از كارفرماهاي قبلي حداكثر ظرف مدت 3 سال گذشته (به تعداد يك مورد)

·با توجه به اينكه مناقصات مذكور به صورت مجزا و همزمان برگزار مي‌گردد، لذا چنانچه مناقصه‌گري حسب تصميم كميسيون مناقصه در 2 مناقصه حائز حداقل بهاء تعيين گردد حق شركت در مناقصات بعدي را نداشته و پاكات ارائه شده به صورت دربسته عودت خواهد شد.

علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد