آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌اي 12026/96 ، 12030/96 ، 12028/96 ، 12025/96 و 12029/96

نوبت اول

1-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و كد پستي 1981969961، به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله‌اي بشرح ذيل :‌ 

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين ( سپرده )

شركت در مناقصه (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

12026/96

200961008000121

واگذاري خدمات بهره برداري از 21 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي تهران دو

2.133.000.000

9:00

12030/96

200961008000120

واگذاري خدمات بهره برداري از 21 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي نواحي

2.133.000.000

11:00

12028/96

200961008000119

واگذاري خدمات بهره برداري از 17 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي تهران يك

1.781.000.000

13:30

12025/96

200961008000118

واگذاري خدمات بهره برداري از 8 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي قم

933.000.000

14:30

12029/96

200961008000117

واگذاري خدمات بهره برداري از 8 پست فوق توزيع امورانتقال نيروي البرز

967.500.000

15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- زمان ، مهلت ، مبلغ ومحل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 28/11/96 لغايت 02/12/96 ، به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب 4001050904005655 به نام شركت برق منطقه‌اي تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي  0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

4-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي بحساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

7-زمان و محل تحويل تضمين شركت در مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي‌بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج )در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 14/12/96 ، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت 12:00 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 15/12/96 به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل ورسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

8-گشايش پيشنهادات : پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز چهارشنبه مورخ 16/12/96 ازساعت 9 صبح درسالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت .

9- ساير شرايط :

·گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني، اخذ شده از كميته تشخيص صلاحيت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي الزامي است .

· ارائه تائيديه در رسته بهره برداري از تاسيسات از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

· ارائه حسن انجام كار مرتبط با موضوع قرارداد از كارفرماهاي قبلي حداكثر ظرف مدت 3 سال گذشته (به تعداد يك مورد)

·با توجه به اينكه مناقصات مذكور به صورت مجزا و همزمان برگزار مي‌گردد، لذا چنانچه مناقصه‌گري حسب تصميم كميسيون مناقصه در 2 مناقصه حائز حداقل بهاء تعيين گردد حق شركت در مناقصات بعدي را نداشته و پاكات ارائه شده به صورت دربسته عودت خواهد شد.

علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد