آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي مناقصات عمومي دو مرحله‌اي (نوبت دوم)

موضوع مناقصات : موضوع ، شرح و شماره مناقصه طبق جدول زير مي‌باشد:

شماره داخلي

مناقصه

شماره سامانه ستاد

موضوع مناقصه

شرح كالاي مناقصه

واحد

تعداد

يا مقدار

سپرده شركت در

هرآيتم مناقصه(ريال)

جمع سپرده شركت

 در كل مناقصه(ريال)

122_96

200965071000002

خريد انواع ترانسفورماتور كم تلفات(AB’)

ترانسفورماتور 25 كاوا

دستگاه

5

13،500،000

144،000،000

ترانسفورماتور 50 كاوا

دستگاه

5

19،400،000

ترانسفورماتور 100 كاوا

دستگاه

6

34،500،000

ترانسفورماتور 160 كاوا

دستگاه

1

7،600،000

ترانسفورماتور 200 كاوا

دستگاه

7

59،150،000

ترانسفورماتور 250 كاوا

دستگاه

1

9،850،000

123_96

200965071000003

خريد انواع يراق آلات شبكه برق

ميله مقره رأس تيري(مقره سيليكوني)

عدد

2،000

22،000،000

395،000،000

كلمپ انتهايي 4 پيچه

عدد

800

12،000،000

كلمپ انتهايي 3 پيچه

عدد

500

6،750،000

كنسول افقي 2.44 متري

عدد

1،250

65،625،000

كنسول پرچمي80 * 120 سانتي

عدد

700

36،750،000

بازوي چراغ خياباني 0.6 متر

عدد

20،150

251،875،000

124_96

200965071000004

خريد انواع سيم آلومينيومي

نمره 42 (فوكس)

كيلوگرم

2،000

13،000،000

208،000،000

نمره 126 (هاينا)

كيلوگرم

30،0000

195،000،000

125_96

200965071000001

خريد انواع چراغ خياباني

23وات كم مصرف

دستگاه

19،900

1،293،500،000

1،318،500،000

70وات سديمي

دستگاه

250

25،000،000

126_96

200965071000005

خريد انواع كابل فشارضعيف

مسي افشان 1.5*2

متر

18،000

14،400،000

626،100،000

مسي مفتولي 25*1

متر

7،000

37،450،000

آلومينيومي 16*4

متر

1،500

3،750،000

خود نگهدار 25+25+50+50*3

متر

67،000

435،500،000

خود نگهدار 25+25+70+70*3

متر

18،000

135،000،000

127_96

200965071000006

خريد انواع مقره سيليكوني

مقره 24 كيلوولت ثابت

عدد

4،500

74،250،000

138،250،000

مقره 24 كيلوولت كششي

عدد

4،000

64،000،000

128_96

200965071000007

خريد انواع پايه بتني مسلح

تير سيماني 200/9

اصله

70

14،000،000

308،450،000

تير سيماني 400/9

اصله

230

63،250،000

تير سيماني 400/12

اصله

340

136،000،000

تير سيماني 600/12

اصله

65

29،900،000

تير سيماني 800/12

اصله

64

35،200،000

تير سيماني 1200/12

اصله

43

30،100،000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصات درج گرديده است.

كليه مراحل مناقصه شامل ثبت، خريد اسناد ، دريافت و ارسال پاكات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه الكترونيكي دولت"ستاد" برگزاري مي‌گردد.

 مهلت دريافت اسناد: از تاريخ  24/12/1396 تا  09/01/1397 به مدت 15 روز از طريق سامانه الكترونيكي دولت "ستاد"

نوع سپرده شركت در مناقصات و زمان و تحويل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه اشاره گرديده كه مناقصه‌گران محترم مي‌بايست ضمن بارگذاري تصوير سپرده شركت در مناقصه در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" اصل سپرده شركت در مناقصات را به همراه اصل فيش واريزي خريد اسناد مناقصه به صورت لاك و مهر شده در پاكت "الف" تا يك روز قبل از تاريخ بازگشايي پاكات به آدرس مناقصه‌گزار ارائه گردد. عدم ارائه بموقع پاكت الف موجب رد مناقصه‌گر خواهد شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ خريد اسناد مناقصات: مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريزي در پاكت "الف" به همراه سپرده شركت در مناقصه .

مهلت بارگذاري و بازگشايي و ارسال اسناد مناقصات: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" فوق تا ساعت 14:00 مورخ  28/01/1397 مي‌باشد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:30 به ترتيب شماره مناقصه مورخ 29/01/1397 به ترتيب شماره مناقصات در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود.

لازم بذكر است ضمن بارگذاري پاكات الف و ب و ج در سامانه ستاد پيشنهاد دهندگان مي‌بايست پاكات مشورح را نيز بصورت فيزيكي و مهر و موم شده تا ساعت 14:00 يك روز قبل از بازگشايي پاكات مورخه 28/01/1397 به آدرس اشاره شده مناقصه‌گزار ارائه يا ارسال گردد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصات: كليه توليد کنندگان و فروشندگان كه داراي گواهي و تأييديه توانير با تاريخ معتبر در موضوع مناقصه كه در سامانه الكترونيكي دولت "ستاد" ثبت نام نموده اند مجاز به شرکت در اين مناقصه مي‌باشند و مي‌توانند در يك يا كل آيتم‌هاي جدول فوق شركت و ارائه قيمت نمايند .

نام و نشاني شركت مناقصه‌گزار: زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500 -024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه: برعهده برنده يا برندگان مناقصات خواهد بود و مناقصه‌گر مي‌بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت: 33157274 و 33460500-024)

آگهي مناقصات مشروحه در سايت‌هاي زير نيز قابل مشاهده مي‌باشد:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (www.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند . 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد