آگهی موضوع ماده‌ی 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

 بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می‌رساند جریان پرونده ورشکستگی شرکت ساختمانی تراخیت به جهت عدم تحصیل اموال از شرکت ورشکسته و در اجرای ماده 22 قانون تصفیه امور ورشکستگی در این اداره خاتمه یافته لذا چنانچه بستانکاران نامبرده بعضاً یا کلاً درخواست اجراء اصول ورشکستگی را دارند ظرف مدت 10  روز هزینه‌های جاری ورشکستگی را  به این اداره پرداخت نمایند. 

 کرمانشاهی مستشار قضائی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد