آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران

صورت طبقه بندی بستانکاران بازرگان ورشکسته آقای عبداله خان محمدی تهیه و تنظیم گردیده و در دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، مجتمع قضائی شهید بهشتی، طبقه هفتم موجود است . لذا  اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضی به صورت مذکور داشته باشند ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را به دفتر شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران (دادگاه صادر کننده حکم توقف) تقدیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی خواهد بود.

کرمانشاهی مستشار قضائی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه  امور ورشکستگی تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد