آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته تجهیزات پزشکی شرق در نظر دارد نسبت به فروش عرصه یک قطعه زمین به نشانی استان البرز شهرک صنعتی اشتهارد فاز یک خیابان ابوریحان تقاطع خیابان سعدی شرقی قطعه 249 به مساحت 2400 متر مربع را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 10/02/97 روز دوشنبه ساعت 11 در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم شعبه پنجم اداره تصفیه اقدام نماید.

الف : قیمت پایه :

قیمت پایه کارشناسی جهت مزایده 2.750.000.000 ریال تعیین گردیده است.

ب : شرایط شرکت در مزایده

1 فروش نقدي است و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) بالمناصفه به عهده طرفین می باشد. 2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته تجهیزات پزشکی شرق، با مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 10/02/97 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت 11 همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر 48 ساعت پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) 6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد. 8- متقاضیان جهت هرگونه اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 88895995 داخلی 2729 تماس حاصل نمایند. 

انواری مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه پنجم


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد