آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت/تاجر ورشکسته فرآورده‌های پلیمری همگن کار در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه شرکت مذکور بهمراه تاسیسات برق و گاز و آب  (صنعتی) به نشانی: شهرستان ساوه شهرک صنعتی کاوه بلوار صنعتگر-خیابان چهاردهم پلاک 39 محل کارخانه همگن کار از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 20/3/1397 روز یکشنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه 7  -شعبه دوم اقدام نماید. الف : مشخصات ملک :

عبارت از عرصه به مساحت 6547 مترمربع و اعیانی 3469 مترمربع دارای انبار و سالن تولید و سالن تراشکاری و حمام و ساختمان اداری و نگهبانی و غیره دارای آب برق و گاز صنعتی بوده و سالن‌ها فلزی و دیوارها آجری می‌باشد.

ب : شرایط شرکت در مزایده :

1 فروش نقدي است و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری18.992.000.000ریال است. هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است. 2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده به مبلغ 949.600.000 ریال را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته همگن کار  مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 20/3/1397 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری  به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) 6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.    

حسین زاده معاون قضائی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد