آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته سعید عظیمی شهرابی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 212598از4476 اصلی به نشانی : تهران خ پیروزی- خ مقداد -کوچه زین العابدین جنب مدرسه پلاک هفت- طبقه چهارم از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 1/3/1397 روز سه‌شنبه ساعت 10صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه 7 شعبه دوم  اقدام نماید.

الف : مشخصات ملک و محل آن 

ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 92 مترمربع در طبقه چهارم آپارتمان چهار طبقه‌ای هر طبقه یک واحد با قدمت 9 ساله کفپوش سنگ دو خوابه دارای پکیج و کولر آبی شیک و غیره

ب : شرایط شرکت در مزایده

1 فروش نقدي است و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 3.850.000.000 ریال و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است. 2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده به مبلغ 192.500.000ریال را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال تاجر ورشکسته سعید عظیمی شهرابی و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه1/3/97 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. 5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) 6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.  

حسین زاده معاون قضائی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد