آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي تجدید مناقصه

نوبت اول

شهرداری بندر چابهار به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی مقدار 474.458 تن (چهار صد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و پنجاه و هشت تن) مصالح سنگی خریداری می‌نماید، متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز مهلت دارند با ارائه فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب 3100000025003 سیبا به نام شهرداری چابهار بانک ملی جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت ملی مناقصات و سایت شهرداری چابهار و یا واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند.

مهلت ارائه پیشنهادات به حراست شهرداری 7 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد و تاریخ افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 2.440.000.000 ریال ضمانت‌نامه بانکی که دارای 3 ماه اعتبار و قابل تمدید یا فیش واریزی به حساب سیبا 3100001629001 به نام شهرداری بندر چابهار می‌باشد.

سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از افتتاح پاکات عودت داده می‌شود.  

در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ برنده ظرف مدت 7 روز جهت عقد قرارداد اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم به همین منوال عمل می‌شود.

به پیشنهادات مخدوش- مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد نمی‌شود.

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

اعتبار طرح از محل اعتبارات درآمدهای عمومی شهرداری و استانی می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره‌های تماس جهت پاسخگویی و ارایه اطلاعات: 35320034-054 دفتر عمران شهرداری بندر چابهار 

شهرداری بندر چابهار


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد