آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهي تجدید مناقصه

نوبت اول

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد احداث پارک حافظ چابهار را به پیمانکاران واجد الشرایط (شرکت‌های دارای رتبه 4 ابنیه و 5 تاسیسات) واگذار ‌نماید، لذا متقاضیان از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله 7 روز جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تهیه فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 3100000025003 سیبا به سایت ملی مناقصات یا دفتر عمران شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 3.100.000.000 ریال ضمانت‌نامه بانکی که دارای 3 ماه اعتبار و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر و یا فیش نقدی بحساب سیبا 3100001629001 به نام شهرداری بندر چابهار می‌باشد که فیش واریزی باید به تایید امور مالی برسد.

مهلت ارائه پیشنهادات به واحد حراست شهرداری 7 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد و تاریخ افتتاح پاکات 48 ساعت پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در محل سالن کنفرانس شهرداری می‌باشد.

به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از اعلام نظر کمیسیون برگشت داده می‌شود.  

در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ برنده ظرف مدت 7 روز جهت عقد قرارداد اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم به همین منوال عمل می‌شود.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

شماره‌های تماس جهت پاسخگویی و ارایه اطلاعات: 35320034-054 دفتر عمران شهرداری بندر چابهار 

شهرداری بندر چابهار


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد