آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری یاسوج در نظر دارد برابر ماده 5 آیین نامه‌های مالی شهرداری عملیات آسفالت معابر سطح شهر را با برآورد اولیه و نقشه و مشخصات فنی و شرایط مناقصه مشروحه ذیل به شرکت پیمانکار واجد شرایط که دارای رتبه راه باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه به ریال

نوع و مبلغ ضمانت‌نامه بانکی 5 %

مدت اجرا

1

آسفالت معابر سطح شهر

9.999.724.950

499.986.248

3 ماه

1-مدت زمان دریافت اسناد از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روزکاری

2-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روز کاری

3-محل تسلیم پیشنهادها: یاسوج بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری یاسوج، دبیرخانه شهرداری

4-تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 10/04/1397 در محل سالن اجتماعات شهرداری می‌باشد.

5-مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات 5 درصد رقم پیشنهادی و بصورت ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد.

6-سال فهرست بهاء براساس فهرست بهاء سال 1397 می‌باشد.

7- تامین اعتبار پروژه از منابع داخلی می‌باشد.

8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9-سایر شرایط به همراه اسناد تحویل خواهد شد.

10- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به امور قراردادها مراجعه نماید.

11- محل دریافت اسناد:‌ یاسوج- بلوار امام خمینی، شهرداری مرکزی، واحد امور قراردادها، تلفن 2231023 

نستهن مقدم شهردار یاسوج


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد