آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه‌ مالی معاملاتی امور خدمات خود و همچنین مستند به بند 2 مصوبه شماره 33 مورخ 12/12/1396 شورای اسلامی شهر با مشاغل نگهبانی را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای مجوز فعالیت حفاظتی و مراقبتی از نیروی انتظامی دعوت بعمل می‌آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس یاسوج امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 23-07433231013 آماده پاسخگویی می‌باشد.

مبلغ برآورد: 26.500.722.000 ریال

مدت انجام کار: دوازده ماه شمسی از تاریخ 01/04/97 لغایت 31/03/98 می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 1.325.036.000 ریال است که باید فقط به صورت ضمانت‌نامه بانکی در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 12/04/97 می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 13/04/97 می‌باشد.

بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 

نستهن مقدم شهردار یاسوج


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد