آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله‌ای شماره  4/97

دستگاه مناقصه‌گزار

شرکت مخابرات ايران - منطقه اردبيل

 

 

موضوع مناقصه

خريد 7 قلم کابل خاکی و هوائی به شرح زير:

1-کابل ژله فيلد خاکی04/50 به متراژ 1000 متر 5- کابل مهاردار هوائی 04/20 به متراژ 3000  متر

2-کابل ژله فيلد خاکی04/100به متراژ 2000 متر6- کابل مهاردار هوائی 04/40 به متراژ 3000  متر

3-کابل ژله فيلد خاکی04/200به متراژ 2000 متر7- کابل مهاردار هوائی 04/70 به متراژ 3000  متر

4-کابل مهاردار هوائی 04/10 به متراژ 3000  متر

 

تضمين شرکت درمناقصه

پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ 85،400،000  ريال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمز دار(چک تضمين شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به حساب شماره  1660260232 با کد شناسه  1000080613142 نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آنرا ارائه نمايند .

ضمنا" به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده‌های مخدوش ، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر ، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت  فروش اسنادمناقصه

پس از چاپ آگهی به مدت 5 روز کاری شرکت

آخرين مهلت تحويل مدارک و اسناد مناقصه

7 روز کاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه

 

 

 

چگونگی و محل دريافت اسناد مناقصه

شرکت کنندگان  با ارائه فيش واريزی به مبلغ 50،000  ريال به حساب 1660260232 ( با کد شناسه  1000080119120 ) نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبيل به اداره پشتيبانی و تدارکات  واقع در اردبيل خ جمهوری اسلامی ميدان مخابرات ساختمان مخابرات منطقه اردبيل- طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند ويا با واريز مبلغ 10،000 ريال به حساب فوق در مهلت مقرر از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www.ardabil-tci.ir مراجعه واسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

 درضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاک و مهر و پيشنهادهائی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات

اردبيل خ جمهوری اسلامی ميدان مخابرات ساختمان مخابرات منطقه اردبيل طبقه همکف -دبيرخانه

شماره تلفن تماس ودورنگار

33363218 045-  33363555 045

- بازگشائی پاکتها دومين روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت 10 صبح در دفتر رييس اداره پشتيبانی  وتدارکات انجام خواهد شد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

مخابرات منطقه اردبيل


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد