آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در نظر دارد از میان تولیدکنندگان مجاز یا نمایندگان رسمی آنها بشرح اسناد پیوست مناقصه خرید لوله لی فلت پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سدهای امیرآباد و رمشت شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان را به شماره فراخوان  200970071000022  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید.

لذا تمام مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد فراخوان مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق آن  سامانه انجام خواهد شد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه مذکور ضروریست .

لذا مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی نسبت به مراحل ثبت نام در سایت مذکور  به آدرس: www.setadiran.ir  در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 25/4/97 می‌باشد.  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 14 ظهر روز پنجشنبه مورخ  28/4/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت 14 ظهر روز یکشنبه مورخ 7 /5/97

زمان بازگشایی پاکت‌ها در سامانه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 8/5/97 در دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه  و مشخصات فنی به ترتیب

الف) آدرس: سنندج خیابان پاسداران جنب دانشگاه آزاد اسلامی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اداره امور پیمان و قراردادها  شماره تماس  33289009-087 و 33289200-087

ب) آدرس: سنندج خیابان پاسداران جنب بانک کشاورزی ساختمان شماره 1 سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت آب و خاک شماره تماس  3-33661671-087 مدیر طرح : آقای مهندس واحد روحانی

   شماره تماس سامانه ستاد جهت  پاسخگویی: 41934- 021

جدول مشخصات کالا

نوع ارزیابی

مبلغ ونوع تضمین شرکت درمناقصه (به ریال )

مبلغ برآورد اولیه

استان

شهرستان

موضوع مناقصه

ردیف

ارزیابی ساده  بشرح اسناد مناقصه

344,850,000 ریال

نوع تضمین بشرح مندرج در اسناد مناقصه

  6,897,000,000 ریال

کردستان

کامیاران

خرید لوله لی فلت پروژه شبکه فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سدهای امیر آباد و رمشت  شهرستان کامیاران ازتوابع استان کردستان

1

توضیح اینکه  هزینه چاپ آگهی فراخوان عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد