واژگان اختصاری و اصطلاحات کاربردی راهنمای شکایات تدارکات (مناقصات) بانک جهانی

واژگان اختصاری و اصطلاحات کاربردی را...

 واژگان اختصاری و اصطلاحات کاربردی راهنمای شکایات تدارکات (مناقصات) بانک جهانی[3] به ...

تبیین قراردادهای همسان و ناهمسان

تبیین قراردادهای همسان و ناهمسان

قلمروی بحث، منصرف از معاطات[2] و قراردادهای شفاهی و ناظر به قراردادهای معوّضِ[3] کتبی...

منظور از تبانی بین مناقصه‌گران که از موجبات لغو مناقصه است، چیست؟

منظور از تبانی بین مناقصه‌گران که از...

     براساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 «اشخاصی که در معاملات یا من...

منظور از ابلاغ در مناقصه و پیمان چیست؟

منظور از ابلاغ در مناقصه و پیمان چیس...

    براساس ماده 22 قانون برگزاری مناقصه «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن ...

پایگاه جامع اطلاعات مناقصات مزایدات ایران

اطلاعیه مهم درباره اطلاعات مناقصات مزایدات ؛ تغییر نحوه انتشار راهنمای مناقصه مزایده

اطلاعیه مهم درباره اطلاعات مناقصات مزایدات ؛ تغییر نحوه انتشار…

31 شهریور 1397 4320
مناقصه مزایده با تشکر از همراهی تک تک مخاطبان عزیز ؛ به استحضار می رساند اطلاعات جامع مناقصات و مزایدات ایران از تاریخ 97.07.01 در قالب دیگری منتشر خواهد شد…
برای ورود به بانک اطلاعات مناقصه مزایده کلیک کنید

 

 

يحيي زارع مهرجردي

سؤالات پژوهشي تحقيق

 عوامل (معيارهاي) مؤثردر ارزيابي و انتخاب پيمانكار پروژهها كدامند؟

 وزن هر يك از عوامل (معيارهاي) مؤثردر ارزيابي و انتخاب پيمانكار در پروژههاي پتروشيمي، چگونه است؟

روش پژوهش

اين تحقيق از نوع تحقيقهاي كاربردي بوده كه براي بررسي پيشينه موضوع از مطالعات كتابخانهاي و ميداني با تكنيكهاي مصاحبه و پرسشنامه براي جمعآوري دادههاي مورد نيازاستفاده شده است. با توجه به اينكه در اين پژوهش عوامل مؤثربر رتبهبندي پيمانكاران مورد شناسايي قرار گرفته، عمدتاً حالت اكتشافي و تحليلي دارد، بدين معنا كه ابتدا عوامل مورد نظر، شناسايي شده و سپس، وزن و اولويت آنها با استفاده از مدلهاي MADM تعيين و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

ابزار گردآوري دادهها و روايي و پايايي آن

اصولاً تبديل پاسخها به دادهها بخش مهمي از فرايند پژوهش علمي است. پژوهشگر براي تبديل پاسخها به دادهها، يك وسيله اندازه‌‌گيري بهكار ميبرد. (نادري، عزتا... و سيف نراقي، مريم، 1372). در اين زمينه، يك امر مسلم وجود دارد و آن اين است كه شما نميتوانيد بدون داشتن دادهها ي خوب نتايج خوبي بهدستآوريد (دلاور، علي، 1372).

شرط بهدستآوردن دادههاي خوب به گونه كلي آن است كه شيوه اندازهگيري داراي اعتبار و روايي كافي باشد (سرمد، زهرا، حجازي، الهه و بازرگان، عباس، 1374.)

جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش شامل كاركنان خبره و مديران با توجه به نوع تخصص، تحصيلات و بخش مربوطه در شركت پتروشيمي و نيز تعدادي از افراد تصميمگيرنده شركت ملي صنايع پتروشيمي است كه به تعداد 8 نفر با توجه به تخصص و صلاحيت مربوطه با ميانگين خدمتي 16 سال در شركت پتروشيمي شناسايي و مشخص شد. در اين پژوهش، از طريق مراجعه مستقيم به جامعه آماري متخصصان و صاحبان فن در بخشهاي مختلف و مؤثر به جمعآوري اطلاعات از طريق مستندات مصاحبه و پرسشنامه پرداخته شده است.

ضمن اينكه طرح پرسشنامه به تأييد صاحبنظران و متخصصين موضوع رسيده است، با ارسال تعاريف و معناي اصطلاحات و واژهها، بهمنظور برداشت مفهومي يكسان براي تمامي پاسخ دهندگان ميتوان گفت كه اين ابزار از روايي محتوا برخوردار است (نادري، عزتا...، و سيف نراقي، مريم، 1372). بهعلاوه، در مصاحبه با كارشناسان و خبرگان، تلاش شده است تا مصاحبه بر مبناي يك ساخت طراحي شده استوار باشد كه بهدستآوردن اطلاعات مهم را تضمين نمايد. ضريب آلفاي كرنباخ محاسبه شده در سطح آلفاي 1درصد برابر با 85 درصد است كه اعتبار پرسشنامه را تأييد مينمايد.

 

 

متدلوژي تحقيق

با بررسيهاي به عمل آمده در اين تحقيق معلوم شد كه علاوه بر فاكتورهاي كمي، فاكتورهاي كيفي بسيار مهمي در رتبهبندي پيمانكاران دخيل هستند كه بدون اعمال آنها مطلقاً دستيابي به بهترين پيمانكار امكانپذير نخواهد بود. از اين رو، ترجيحاً، بايد از مدلهاي تصميمگيري چند معياره و چندشاخصه استفاده كرد. مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه، مدلهايي هستند كه در دو دهه اخير، مورد توجه محققين قرار گرفته است. اين تكنيك‌‌ها و مدل‌‌ها كاربرد بسيار گستردهاي در تصميمگيريهاي پيچيده، بهخصوص هنگامي كه معيارهاي متعدد و گاه متضاد وجود دارند، پيدا كردهاند. (اصغرپور، 1383)

بهطور كلي، مراحل محاسباتي تحقيق حاضر به دو قسمت تقسيم ميشود. ابتدا شناسايي و انتخاب مهم‌‌ترين معيارهاي مؤثربر رتبهبندي پيمانكاران و بعد تعيين وزن معيارهاي كيفي مؤثر برگزيده و در نهايت حل آن. در وهله اول با طرح پرسشنامهاي، ميزان تأثير معيارهاي شناسايي شده در رتبهبندي پيمانكاران را مورد بررسي قرارداده و سپس با آزمون آمار ناپارامتري به مؤثرترين معيارها را مشخص كردهايم. پس از شناسايي مؤثرترين معيارها، با طرح پرسشنامه دوم به تهيه اطلاعات در مورد معيارهاي كيفي برگزيده شده از تحقيق ميدان اول پرداختهايم. در اين مسأله كه مناقصه يكي از شركت پتروشيمي درنظر گرفته شده است، گزينهها پيمانكاراني هستند كه بهصورت بالقوه، داراي توانايي جهت انجام پروژه پيمانكاري بوده، اسناد مناقصه را دريافت و پس از تكميل به همراه ساير مدارك در مناقصه شركت ميكند.

تعيين معيارهاي مؤثر بر رتبهبندي و انتخاب پيمانكاران در پروژهها نظريات تصميم گيرندگان در رابطه با ميزان اهميت هر يك از اين عوامل مؤثر بر رتبهبندي پيمانكاران توسط پرسشنامهاي با طيف 5گزينهاي ليكرت جمعآوري شده است. اين پرسشنامه مبتني بر 16 سؤال است. پس از توزيع و جمعآوري پرسشنامهها و اخذ نظرات از جامعه آماري، به وسيله آزمون بردا، 9 معياري را كه مهمتر از بقيه تشخيص داده شده بودند انتخاب و پرسشنامه دوم را براي خبرگان ارسال كرديم.

 

معيارهاي شناسايي شده

براساس نتايج حاصل از مرور ادبيات موضوع و بررسيها و مصاحبههاي انجام شده با كارشناسان امر، برخي از معيارهاي شناسايي شده در جهت رتبهبندي و نهايتاً، انتخاب يك پيمانكارجهت اجراي پروژه به شرح ذيل هستند:

سابقه اجرايي در رشته و زمينه كار، داشتن تجهيزات و ماشينآلات آماده بهكار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب، كفايت كادرفني عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، قدرت مالي و پشنيباني، بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه، حسن سابقه در كارهاي قبلي، خلاقيت و نوآوريها در كارهاي مشابه، نظام كيفي انجام كار. (آيين نامة طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران، سازمان مديريت و برنامهريزي 1384، نظامنامه ارزشيابي پيمانكاران در شركت خوارزمي بندر امام، 1382).

 

 

 

 

جدول 1 - برخي معيارهاي انتخاب پيمانكار و نحوه اندازهگيري و سنجش آنها

معيارهاي انتخاب پيمانكار

نحوه اندازهگيري و سنجش

قيمت پيشنهادي

مطابق آنچه كه از سوي پيمانكار اعلام ميشود و برحسب ريال در اسناد تكميل شده وي وجود دارد.

چگونگي برآورد و تفكيك ريزي قيمت و آشنايي با فهرستبها و ضرايب منطقهاي

اسناد مناقصه و نحوه محاسبه قيمت و درخواست ريز قيمت

 

تجربه در طرحهاي مشابه يا انجام كارهاي مشابه

از طريق ارايه اسنادي همچون كپي قراردادها

سابقه و تجربهكاري در شركت ملي صنايع پتروشيمي

از طريق ارايه اسنادي همچون كپي قراردادها، استعلام از شركت ملي صنايع پتروشيمي

داشتن تجهيزات و ماشينآلات آماده بهكار و يا در دسترس و تعداد آنها

ارايه اسناد ماشينآلات و نيز مراجعه و مشاهده آنها

 

تعداد نيروي انساني متخصص و كفايت كادرفني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه

از طريق اسناد بيمه كاركنان و كپي مدارك تحصيلي افراد

تحصيلات و سوابق مديريت شركت

از طريق مشاهده اساسنامه و ديدن مدارك تحصيلي و ساير مدارك مربوطه

قدرت مالي، اعتباري و پشتيباني (بنيه مالي پيمانكار)

ميانگين سود 3 سال گذشته يا مجموع ضمانتنامههاي بانكي در يك سال گذشته

بومي بودن پيمانكار

مدارك شركت، قرار گرفتن دفتر شركت در محدوده منطقه، سوابق شركت

داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (آشنايي با موقعيت منطقه از نظر وجود امكانات اجرايي)

از طريق ارايه اسنادي همچون كپي قراردادها

 

حسن سابقه در كارهاي قبلي و رضايت كارفرمايان قبلي (حسن شهرت پيمانكار)

تعداد رضايتنامهها، استعلام از كارفرمايان قبلي

 

ظرفيت خالي پيمانكار

بيان خود پيمانكار و استعلام از شركت ملي صنايع پتروشيمي

رتبه شركت در شركت ملي صنايع پتروشيمي

مدراك شركت و استعلام از شركت ملي صنايع پتروشيمي

سال تأسيس شركت و قدمت آن (سابقه)

اساسنامه و ساير مدارك شركت

ارایه برنامه زمانبندي و مدت زمان پيشنهادي جهت اتمام پروژه

براساس اسناد مناقصه كه از سوي پيمانكار تكميل و در پاكت دربسته تحويل ميشود.

نظام كيفي كار

اسناد و سوابق شركت

 

 

البته، به منظور سهولت در انتخاب و گزينش پيمانكاران شركت كننده در مناقصات و منظور كردن عوامل مؤثر و مهمي چون كارايي و توان اجرايي ايشان، ضرورت دارد كه قبل از برگزاري تشريفات مناقصه و انتخاب پيمانكار برنده، علاوه بر فاكتور قيمت پيشنهادي و عوامل فوقالذكر، به نكات ديگري چون: سابقه كار، انجام كارهاي مشابه، سابقه در شركت پتروشيمي (يا سازمان مربوط)، رتبهبندي شركت، تحصيلات و سوابق مديريت و سرپرست كارگاه، ارايه برنامه زمانبندي، مدت زمان پيشنهادي جهت ختم پروژه، چگونگي برآورد و تفكيك ريز قيمت، آشنايي با فهرستبها و ضرايب منطقهاي، تعداد ماشينآلات تحت مالكيت، توان مالي، تعداد نيروي انساني متخصص، رضايت كارفرمايان قبلي، حسن شهرت، آشنايي به موقعيت منطقه از نظر وجود امكانات اجرايي، بومي بودن و ... توجه خاص داشته و با تخصيص امتيازات به هر بخش، امتياز نهايي شركتكنندگان محاسبه و مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

بديهي است در چنين شرايطي قادر خواهيم بود سلامت كار را تضمين و پروژه را در زمان برنامهريزي شده به انجام رسانيم. البته، معيارهاي ديگري نيز همچون طبقهبندي مدارك كارگاهي و مستندسازي، پرداخت به موقع دستمزد عوامل كارگاهي و پيمانكاران جزء، رعايت ملاحظات زيستمحيطي، رعايت دستورالعملهاي ايمني و حفاظتي كارگاه، سال تأسيس شركت و قدمت آن، نحوه تكميل و ارسال مدارك نيز شناسايي شد، اما در مصاحبه با كارشناسان 16 معيار كه به نظر مهمتر از بقيه بودند، انتخاب و پرسشنامه شماره 1 با 16 سؤال براي خبرگان ارسال شد.

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

انتخاب سردبیر

آلومینیم المهدی و طرح هرمزال ؛مزایده‌ای که دوباره به مزایده رفت

آلومینیم المهدی و طرح هرمزال ؛مزایده‌ای که دوباره به مزایده رفت ...

آلومینیم المهدی و طرح هرمزال ؛مزایده‌ای که دوباره به مزایده ...

1397-24-09
کاهش میزان تأخیر‌ها در پرواز پرنده‌های ایرلاین‌های کوچک!

کاهش میزان تأخیر‌ها در پرواز پرنده‌های ایرلاین‌های کوچک! ...

کاهش میزان تأخیر‌ها در پرواز پرنده‌های ایرلاین‌های کوچک! گ ...

1397-24-09
مشتری‌مداری به زبان ساده

مشتری‌مداری به زبان ساده

مشتری‌مداری به زبان ساده مجتبی قدیری- گروه تجارت بسیاری ا ...

1397-24-09
سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری نفتی روس‌ها پوچ شد !

سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری نفتی روس‌ها پوچ شد ! ...

سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری نفتی روس‌ها پوچ شد ! سمیه مه ...

1397-24-09
شمارش معکوس آغاز به‌کار SPV

شمارش معکوس آغاز به‌کار SPV

دور زدن تحریم بانکی در فاز جدید کلید خورد شمارش معکوس آغاز ...

1397-24-09
افزایش نرخ جرایم رانندگی؛ بازدارندگی یا پر کردن چاله‌های تورمی!

افزایش نرخ جرایم رانندگی؛ بازدارندگی یا پر کردن چاله‌های تورمی! ...

افزایش نرخ جرایم رانندگی؛ بازدارندگی یا پر کردن چاله‌های تور ...

1397-24-09
بزرگ‌ترین طرح نیمه‌تمام ملی با «اسلامی» به سرانجام می‌رسد؟!

بزرگ‌ترین طرح نیمه‌تمام ملی با «اسلامی» به سرانجام می‌رسد؟! ...

بزرگ‌ترین طرح نیمه‌تمام ملی با «اسلامی» به سرانجام می‌رسد؟! ...

1397-22-09
محرمانه‌های مالی یک شرکت حفاری

محرمانه‌های مالی یک شرکت حفاری

محرمانه‌های مالی یک شرکت حفاری ورود ممنوع!؟ سعیدساویز؛ تحل ...

1397-22-09
اجرای صددرصدی بند «پ» ماده۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در بودجه98

اجرای صددرصدی بند «پ» ماده۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در بودجه98 ...

نمایندگان مجلس خواستار شدند اجرای صددرصدی بند «پ» ماده۴۳ ق ...

1397-22-09
نرخ ارز آزاد و ثانویه یکی می‌شود؟!

نرخ ارز آزاد و ثانویه یکی می‌شود؟!

نرخ ارز آزاد و ثانویه یکی می‌شود؟! گروه بانک، بیمه، بورس- ...

1397-22-09
اعتماد کورکورانه به تلگرام‌های بی‌هویت!

اعتماد کورکورانه به تلگرام‌های بی‌هویت!

اعتماد کورکورانه به تلگرام‌های بی‌هویت! گروه IT پس از نها ...

1397-22-09
تدبیر گوشتی!؟

تدبیر گوشتی!؟

نگاهی به آخرین اقدام دولت برای تنظیم بازار گوشت تدبیر گوشتی ...

1397-22-09