• 2470 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- خرید لامپ و فانوس LED و چشمک زن خورشیدی

  شهرداري در خدمت مردم

  آگهي مناقصه عمومی

  1-کارفرما: شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2-موضوع مناقصه:خرید لامپ و فانوسLED و چشمک زن خورشیدی

  3-مبلغ برآورد: مبلغ برآورد کل مناقصه 3.411.250.000 ریال (سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) که 25%نقد و 75%غیر نقد می‌باشد.

  4-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 171.000.000 ( یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: سه ماه شمسی

  6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد :

  تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، بایستی جهت دریافت اسناد از تاریخ 01/05/1397 تا 16/05/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ،  مراجعه نموده  و پس از ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و تایید از سوی دستگاه  مناقصه‌گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل/ زمان تحویل پیشنهادات: آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت14:30 روز شنبه مورخه 20/05/1397 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخه 21/05/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت  www.traffic.mashhad.ir  مراجعه نمایید. تلفن تماس:33448472-051

  سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد

 • 2476 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- خرید لامپ و فانوس LED و چشمک زن خورشیدی

  آگهي مناقصه عمومی

  1-کارفرما: شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2-موضوع مناقصه:خرید لامپ و فانوسLED و چشمک زن خورشیدی

  3-مبلغ برآورد: مبلغ برآورد کل مناقصه 3.411.250.000 ریال (سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) که 25%نقد و 75%غیر نقد می‌باشد.

  4-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 171.000.000 (یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: سه ماه شمسی

  6- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد :

  تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط ، بایستی جهت دریافت اسناد از تاریخ 01/05/1397 تا 16/05/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ،  مراجعه نموده  و پس از ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و تایید از سوی دستگاه  مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل / زمان تحویل پیشنهادات  :آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت14:30 روز شنبه مورخه 20/05/1397 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخه 21/05/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت  www.traffic.mashhad.ir  مراجعه نمایید. تلفن تماس:33448472-051 

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2547 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد- پروژه سنسور گذاري (با استفاده از لوپ‌های القايی) در تقاطع‌های سطح شهر مشهد مقدس

  آگهی مناقصه عمومی

  شهرداري مشهد مقدس در نظر دارد از طريق سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد؛ پروژه سنسور گذاري (با استفاده از لوپ‌هاي القايي) در تقاطع‌هاي سطح شهر مشهد مقدس را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از پيمانكاراني كه توان اجراي اين پروژه را دارند تقاضا مي‌شود ضمن ثبت نام در سامانه vendorشهرداري مشهد مقدس، رزومه كاري خود را حداكثر تا تاريخ 1397/08/20 به آدرس مشهد، انتهاي خيابان فدائيان اسلام، سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد ارسال نمايند."

 • 2552 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد- پروژه سنسورگذاری

  آگهی فراخوان

  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

  "شهرداري مشهد مقدس در نظر دارد از طريق سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد؛ پروژه سنسور گذاري

  (با استفاده از لوپ‌هاي القايي) در تقاطع‌هاي سطح شهر مشهد مقدس را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از پيمانكاراني كه توان اجراي اين پروژه را دارند تقاضا مي‌شود ضمن ثبت نام در سامانه vendorشهرداري مشهد مقدس، رزومه كاري خود را حداكثر تا تاريخ 1397/08/20 به آدرس مشهد، انتهاي خيابان فدائيان اسلام، سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد ارسال نمايند."

 • 2600 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- خرید صفحه گاردریل و پایه به همراه کلیه متعلقات مربوطه

  آگهی مناقصه عمومی

  1-کارفرما: شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مقدس

  2-موضوع مناقصه: خرید صفحه گاردریل و پایه به همراه کلیه متعلقات مربوطه

  3-مبلغ برآورد: 4.480.770.000 ریال (چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال) ، که به صورت صد در صد نقد می‌باشد.

  4-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 224.000.000 ریال (دویست و بیست و چهار میلیون ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: سه ماه شمسی

  6-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد : تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می‌توانند برای دریافت اسناد تا مورخه 29/10/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه‌گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل / زمان تحویل پیشنهادات: آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخه 02/11/1397 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخه 03/11/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایتwww.traffic.mashhad.ir مراجعه نمایید.
  تلفن تماس: 33448472-051

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2600 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- نگهداری، تعمیر تجهیزات چراغ فرماندهی و چشمک زن مرکز کنترل ترافیک و خرید تجهیزات یدک

  آگهی مناقصه عمومی

  1-کارفرما: شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مقدس

  2-موضوع مناقصه: نگهداری، تعمیر تجهیزات چراغ فرماندهی و چشمک زن مرکز کنترل ترافیک و خرید تجهیزات یدک

  3-مبلغ برآورد: 10.406.825.000 ریال (ده میلیارد و چهارصد و شش میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال) که به صورت صد در صد نقد می‌باشد.

  4-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 520.350.000 ریال (پانصد و بیست میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: دوازده ماه شمسی

  6-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد : تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط ، می‌توانند برای دریافت اسناد تا مورخه 29/10/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تامینکنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه‌گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل/ زمان تحویل پیشنهادات: آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخه 02/11/1397 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 11:30 روز چهارشنبه مورخه 03/11/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایتwww.traffic.mashhad.ir مراجعه نمایید.
  تلفن تماس: 33448472-051

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2601 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ سرد و دوجزئی ترافیکی و پاک کردن خطوط فرسوده

  آگهی مناقصه عمومی

   

  1-کارفرما: شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مقدس

  2-موضوع مناقصه: تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ سرد و دوجزئی ترافیکی و پاک کردن خطوط فرسوده

  3-مبلغ برآورد:5.752.630.000 ریال (پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و سی هزار ریال) ، که به صورت صد در صد نقد می‌باشد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 288.000.000 ریال (دویست و هشتاد و هشت میلیون ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: چهار ماه شمسی

  6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد:تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می‌توانند برای دریافت اسناد تا مورخه 25/10/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل / زمان تحویل پیشنهادات :آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخه 27/10/1397 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت 10:00 روز شنبه مورخه 29/10/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت  www.traffic.mashhad.ir مراجعه نمایید. تلفن تماس:33448472-051

   

  سازمان حمل و نقل و ترافیک

 • 2601 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم و دوجزئی ترافیکی

  آگهی مناقصه عمومی

   

  1-کارفرما: شهرداری مشهد-سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مقدس

  2-موضوع مناقصه: تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم و دوجزئی ترافیکی

  3-مبلغ برآورد:13.535.210.000 ریال (سیزده میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون و دویست و ده هزار ریال) ، که به صورت صد در صد نقد می‌باشد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 676.800.000  (ششصد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: چهار ماه شمسی

  6-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد :تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می‌توانند برای دریافت اسناد تا مورخه 25/10/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ،  مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و تایید از سوی دستگاه  مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل / زمان تحویل پیشنهادات  :آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخه 27/10/1397 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت 11:30 روز شنبه مورخه 29/10/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایتwww.traffic.mashhad.ir مراجعه نمایید. تلفن تماس:33448472-051

   

  سازمان حمل و نقل و ترافیک 

 • 2630 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- خرید صفحه تابلوهای اطلاعاتی جانبی و بالاسری

  آگهی مناقصه عمومی

  1.خریدار:شهرداری مشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2.موضوع مناقصه:خرید صفحه تابلوهای اطلاعاتی جانبی و بالاسری

  3.مبلغ برآورد:2.347.830.000 ریال (دو میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی هزار ریال)به صورت صد در صد نقد

  4.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:117.400.000 ریال (یکصد و هفده میلیون و چهارصد هزار ریال) می‌باشد که به صورت واریز فیش نقدی و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم گردد.

  5.مدت زمان اجرای کار:یکسال شمسی

  6.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد:تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، بایستی جهت دریافت اسناد از طریق 16/11/1397تا 05/12/1397 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تأمین‌کنندگان و تأیید از سوی دستگاه مناقصه‌گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7.محل، زمان تحویل پیشنهادات:آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 07/12/1397 می‌باشد.

  8.محل، زمان بازگشایی پیشنهادات:ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 08/12/1397 - انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایتwww.traffic.mashhad.ir مراجعه نمایید.

  تلفن تماس:33448472-051

   

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2630 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد- خرید و تهیه و نصب، تعمیر پایه و فوندانسیون و پشت تابلو و تابلوهای اطلاعاتی جانبی و بالاسری

  آگهی مناقصه عمومی

  1.کارفرما:شهرداری مشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2.موضوع مناقصه:خرید و تهیه و نصب، تعمیر پایه  و فوندانسیون و پشت تابلو و تابلوهای اطلاعاتی جانبی و بالاسری

  3.مبلغ برآورد:6.156.221.500 ریال (شش میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و بیست و یک هزار و پانصد ریال)، به صورت صد در صد نقد

  4.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:307.820.000 ریال (سیصد و هفت میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال) می‌باشد که به صورت واریز فیش نقدی و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم گردد.

  5.مدت زمان اجرای کار:یکسال شمسی

  6.محل، زمان و مهلت دریافت اسناد:تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، بایستی جهت دریافت اسناد از طریق 16/11/1397تا 05/12/1397 به تارنمای www.ets.mashhad.irمراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تأمین‌کنندگان و تأیید از سوی دستگاه مناقصه‌گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7.محل، زمان تحویل پیشنهادات:آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 07/12/1397 می‌باشد.

  8.محل، زمان بازگشایی پیشنهادات:ساعت11:30 روز چهارشنبه مورخه 08/12/1397-  انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد طبقه همکف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایتwww.traffic.mashhad.ir  مراجعه نمایید.

  تلفن تماس:33448472-051 

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2704 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مقدس- نگهداری و تعمیر سامانه دوربین‌های نظارت تصویری، دوربین‌های ثبت تخلفات و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی

  آگهی مناقصه عمومی 

  1-کارفرما: شهرداری مشهد، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد مقدس

  2-موضوع مناقصه: نگهداری و تعمیر سامانه دوربین‌های نظارت تصویری، دوربین‌های ثبت تخلفات و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکزکنترل ترافیک مشهد.

  3-مبلغ برآورد:15.469.825.000 ریال (پانزده میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال) که به صورت صد در صد نقد می‌باشد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 773.491.250 (هفتصد و هفتاد و سه میلیون و چهارصد و نود و یک هزار و دویست و پنجاه ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: دوازده ماه شمسی

  6-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد : تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 07/03/1398 تا 23/03/1398 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تامین‌کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل/ زمان تحویل پیشنهادات : آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت 14:00 روز شنبه مورخه 25/03/1398 مي‌باشد.

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخه 26/03/1398، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد، طبقه همکف، سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایتwww.traffic.mashhad.ir مراجعه نمایید.

  تلفن تماس: 33448472-051

  سازمان حمل و نقل و ترافیک

 • 2733 مناقصه - شهرداری مشهد - خرید تابلوهای ترافیکی به همراه متعلقات

  آگهی مناقصه عمومی

   

  1-خریدار:شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2-موضوع مناقصه:خرید تابلوهای ترافیکی به همراه متعلقات

  3-مبلغ برآورد:25.536.000.000 ریال ( بیست و پنج میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون ریال) ، به صورت صد در صد نقد و براساس فهرست بهای ترافیکی پيش بيني ميگردد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1.276.800.000 ریال (یک میلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارایه ضمانت نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار:چهار ماه شمسی

  6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد :تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 15/04/1398 تا 25/04/1398 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تأمین کنندگان و تأیید از سوی دستگاه مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل و زمان تحویل پیشنهادات :آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به دبیرخانه سازمان، ساعت12:00 روز پنجشنبه مورخ27/04/1398 مي‌باشد.

  8-محل و زمان بازگشایی پیشنهادات:ساعت :10:00 روز شنبه مورخ 29/04/1398 ، انتهای خیابان فدائیان اسلام،ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد، طبقه همکف،سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 33448472-051 تماس حاصل فرمایند.

   

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2734 مناقصه - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد - خرید استوانه ایمنی و تجهیزات ترافیکی

   آگهی مناقصه عمومی

   

  1-مناقصه گزار:شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2-موضوع مناقصه:خرید استوانه ایمنی و تجهیزات ترافیکی

  3-مبلغ برآورد:10.480.305.000 ریال ( ده میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون و سیصد و پنج هزار ریال) ، به صورت صد در صد نقد و براساس فهرست بهای ترافیکی پيش بيني ميگردد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :524.015.250 ریال (پانصد و بیست و چهار میلیون و پانزده هزار و دویست و پنجاه ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارایه ضمانت نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار:پنج ماه شمسی

  6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد :تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 15/04/1398 تا 25/04/1398 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تأمین کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل و زمان تحویل پیشنهادات :آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه سازمان، ساعت12:00 روز پنجشنبه مورخ 27/04/1398 مي‌باشد

  8-محل/زمان بازگشایی پیشنهادات:ساعت :09:00 روز شنبه مورخ 29/04/1398 به آدرس: انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد،طبقه همکف،سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 33448472-051 تماس حاصل فرمایند.

   

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2734 مناقصه - شهرداری مشهد - تعمیر، بازسازی و نصب مجدد گاردریل های آسیب دیده

   

  آگهی مناقصه عمومی

   

  1-مناقصه گزار:شهرداری مشهد- سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

  2-موضوع مناقصه:تعمیر، بازسازی و نصب مجدد گاردریل های آسیب دیده منصوبه در بزرگراه ها و معابر سطح شهر مشهدمقدس

  3-مبلغ برآورد:4.033.240.000 ریال( چهار میلیارد و سی و سه میلیون و دویست و چهل هزار ریال) ، به صورت صد در صد نقد و براساس فهرست بهای ترافیکی پيش بيني ميگردد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:201.662.000 ریال (دویست و یک میلیون و ششصد و شصت و دو هزار ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی و یا ارایه ضمانت نامه بانکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار:دوازده ماه شمسی

  6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد :تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 16/04/1398 تا 27/04/1398 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir ، مراجعه نموده و پس از ثبت نام در سامانه تأمین کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل و زمان تحویل پیشنهادات :آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه سازمان، ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 30/04/1398 مي‌باشد.

  8-محل و زمان بازگشایی پیشنهادات:ساعت: 09:00 روز دوشنبه مورخ 31/04/1398 به آدرس: انتهای خیابان فدائیان اسلام،ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد،طبقه همکف،  سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 33448472-051 تماس حاصل فرمایند.

   

  سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

 • 2740 مناقصه - سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری مشهد - تهیه مصالح و خط‌کشی محوری

  آگهی مناقصه عمومی

   

  1-کارفرما: شهرداری مشهد، سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک مشهد

  2-موضوع مناقصه: تهیه مصالح و خط‌کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی

  3-مبلغ برآورد:20.033.000.000ریال (بیست‌میلیارد و سی‌و‌سه‌میلیون ریال)، به‌صورت صد‌در‌صد نقد و براساس فهرست بهای ترافیکی پيش‌بيني ميگردد.

  4-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1.001.650.000 ریال (یک میلیارد و یک‌میلیون و ششصد‌وپنجاه‌هزار ریال) مي‌باشد كه به صورت واریز فیش نقدی یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه مناقصه‌گزار تسليم گردد.

  5-مدت زمان اجرای کار: 12ماه شمسی

  6-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد :تمامی اشخاص حقوقی واجد شرایط، می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 23/04/1398 تا 05/05/1398 به تارنمایwww.ets.mashhad.ir، مراجعه کرده و پس‌از ثبت‌نام در سامانه تامین‌کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه‌گزار، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7-محل و زمان تحویل پیشنهادات: آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه سازمان، ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخه 07/05/1398 مي‌باشد.

  8-محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت:09:00 روز سه‌شنبه مورخه 08/05/1398، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری مشهد، طبقه همکف، سازمان حمل‌و‌نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 33448472-051 تماس حاصل فرمایند.

   

  سازمان حمل‌ونقل و ترافیک مشهد

   

 • 2747 مناقصه - سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک‌مشهد - تهیه مصالح و خط‌کشی محوری با رنگ دو‌جزیی ترافیکی

   

  آگهي مناقصه عمومی

   

  1- کارفرما: شهرداری مشهد، سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک‌مشهد

  2- موضوع مناقصه: تهیه مصالح و خط‌کشی محوری با رنگ دو‌جزیی ترافیکی

  3- مبلغ برآورد: 48.004.000.000ریال ( چهل‌و‌هشت میلیارد و چهار‌میلیون ریال)‌، به‌صورت صد‌در‌صد نقد و براساس فهرست‌بهای ترافیکی پيش‌بيني ميگردد.

  4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 2.400.200.000ریال (دومیلیارد و چهارصد‌میلیون و دویست‌هزار ریال) مي‌باشد كه به‌صورت واریز فیش نقدی یا ارایه ضمانتنامه بانکی به دستگاه مناقصه‌گزار تسليم گردد.

  5- مدت‌زمان اجرای کار: دوازده‌ماه شمسی

  6- محل‌ و زمان و مهلت دریافت اسناد: تمامی اشخاص حقوقی واجد‌شرایط، می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ 31/04/1398 تا 13/05/1398 به‌تارنمای www.ets.mashhad.ir، مراجعه نموده و پس‌از ثبت‌نام در سامانه تأمین‌کنندگان و تایید از سوی دستگاه مناقصه‌گزار، نسبت به‌دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  7- محل و زمان تحویل پیشنهادات: آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه سازمان، ساعت‌14:00 روز سه‌شنبه مورخ 15/05/1398 مي‌باشد.

  8- محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت :9:00 روز چهارشنبه مورخ 16/05/1398، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری مشهد، طبقه همکف، سازمان حمل‌و‌نقل و ترافيك شهرداری مشهد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 33448472-051 تماس حاصل فرمایند.

  سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک مشهد

   

 • 2767 مناقصه - شهرداری مشهد - شناسایی تولید‌کنندگان دوربین های نظارت ترافیکی، برای نصب در معابر سطح شهر

   فراخوان شناسایی سازندگان دوربین‌های نظارت تصویری (ترافیکی) 

  به منظور حمایت ازکالای ایرانی، شهرداری مشهد مقدس‌(سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد) در نظر دارد نسبت به شناسایی تولید‌کنندگان دوربین های نظارت ترافیکی، برای نصب در معابر سطح شهر مشهد اقدام نماید.

  متقاضیان می‌توانند رزومه کاری خود و مستندات فنی دوربین‌ها را، حداکثر تا تاریخ 20/06/1398 به دبیرخانه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، واقع در مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک،کد پستی: 9166997631 ارسال نمایند.

   

  شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک)

 • 2767 مناقصه - شهرداری مشهد - شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و‌ ساخت سامانه پلاک‌خوان

   فراخوان شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و ساخت سامانه پلاک‌خوان

  به منظور برداشت اطلاعات و وضعیت ترافیکی معابر در سطح شهر مشهد مقدس، شهرداری مشهد مقدس(سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و‌ ساخت سامانه پلاک‌خوان اقدام نماید.

  متقاضیان می‌توانند رزومه‌کاری خود و مستندات فنی سامانه را، حداکثر تا تاریخ 20/06/1398به دبیرخانه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، واقع در مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک ،کد پستی: 9166997631 ارسال نمایند.

   

  شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک)

   

 • 2768 مناقصه - شهرداری مشهد مقدس - شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و ساخت سامانه پلاک‌خوان

  نوبت دوم                                                                                                                                                             

   فراخوان شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و ساخت سامانه پلاک‌خوان

   به منظور برداشت اطلاعات و وضعیت ترافیکی معابر در سطح شهر مشهد مقدس، شهرداری مشهد مقدس(سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه تهیه و‌ ساخت سامانه پلاک‌خوان اقدام نماید.

  متقاضیان می‌توانند رزومه‌کاری خود و مستندات فنی سامانه را، حداکثر تا تاریخ 20/06/1398به دبیرخانه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، واقع در مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک ،کد پستی: 9166997631 ارسال نمایند.

   

  شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک)

   

 • 2768 مناقصه - شهرداری مشهد مقدس‌ - شناسایی سازندگان دوربین‌های نظارت تصویری (ترافیکی)

   نوبت دوم                                                                                                                                                             

   شهرداری مشهد مقدس‌

  فراخوان شناسایی سازندگان دوربین‌های نظارت تصویری (ترافیکی)

   

  به منظور حمایت ازکالای ایرانی، شهرداری مشهد مقدس‌(سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد) در نظر دارد نسبت به شناسایی تولید‌کنندگان دوربین های نظارت ترافیکی، برای نصب در معابر سطح شهر مشهد اقدام نماید.

  متقاضیان می‌توانند رزومه کاری خود و مستندات فنی دوربین‌ها را، حداکثر تا تاریخ 20/06/1398 به دبیرخانه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، واقع در مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام، ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافیک،کد پستی: 9166997631 ارسال نمایند.

   

  شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک)