• 2526 مزایده - شهرداری شهرضا - اجاره محل‌های موجود در باغ طوبی

  مزایده

  اجاره محل‌های موجود در باغ طوبی از قبیل زمین اسکیت ، پیست دوچرخه سواری و محل کانکس اغذیه فروشی 

  مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم، شصت و ششمین جلسه رسمی مورخ 11/02/97 شورای اسلامی شهر اجاره محل های موجود در باغ طوبی از قبیل زمین اسکیت ، پیست دوچرخه سواری و محل کانکس اغذیه فروشی را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید. 

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. 

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

   رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2526 مزایده - شهرداری شهرضا - اجاره پارکینگ واقع در خیابان شهید بهشتی جنب اتاق اصناف

  مزایده

  اجاره پارکینگ واقع در خیابان شهید بهشتی جنب اتاق اصناف 

  مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه پنجم، هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 29/03/97 شورای اسلامی شهر پارکینگ واقع در خیابان شهید بهشتی جنب اتاق اصنافرا از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2526 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا

  مرحله سوم (نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم، هفتادو چهارمین جلسه رسمی مورخ 13/03/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دامرا از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط به فروش برساند.

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2526 مزایده - شهرداری شهرضا -واگذاری و بهره برداری از جایگاه CNG واقع در خیابان وصال

  مزایده

     واگذاری و بهره برداری از جایگاهCNG واقع در خیابان وصال

   مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم جلسه 78 مورخ 29/03/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و بهره برداری از جایگاهCNG واقع در خیابان وصال را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2526 مزایده - شهرداری شهرضا- واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام شهرداری شهرضا

  مرحله سوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم، هفتادو چهارمین جلسه رسمی مورخ 13/03/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دامرا از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط به فروش برساند.

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2526 مناقصه - شهرداری شهرضا - ممیزی عوارض نوسازی املاک و مستغلات سطح شهر شهرضا

  مناقصه

  ممیزی عوارض نوسازی املاک و مستغلات سطح شهر شهرضا

  مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم، هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 29/03/97 شورای اسلامی شهر ممیزی عوارض نوسازی املاک و مستغلات سطح شهررا از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.  

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2533 مزایده - شهرداری شهرضا - اجاره پارکینگ بازار شهرضا

  مزایده

    اجاره پارکینگ بازار شهرضا مرحله اول ( نوبت اول) 

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 92 مورخ 16/05/97 شورای اسلامی شهر پارکینگ بازار شهرضا را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. 

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری : شهردار شهرضا

 • 2533 مزایده - شهرداری شهرضا- اجاره جایگاه سی ان جی

  مزایده

    اجاره جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز ( کمربندی )

   مرحله اول ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول نود و دومین جلسه رسمی مورخ 16/05/97 شورای اسلامی شهر جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز (کمربندی) را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

   رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2551 مزایده - شهرداری شهرضا - اجاره پارکینگ بازار شهرضا

  مزایده

    اجاره پارکینگ بازار شهرضا مرحله دوم ( نوبت اول) 

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 92 مورخ 16/05/97 شورای اسلامی شهر پارکینگ بازار شهرضا را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.

    لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. 

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

    

  رحیم جافری : شهردار شهرضا

 • 2551 مزایده - شهرداری شهرضا - استانداردسازی و اجاره جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز (کمربندی)

  مزایده

    استاندارد سازی و اجاره جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز ( کمربندی )

   مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول نود و دومین جلسه رسمی مورخ 16/05/97 شورای اسلامی شهر استاندارد سازی و جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز ( کمربندی ) را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید. 

    لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. 

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

   

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2551 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا (بصورت اقساطی)

  مرحله اول ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام (بصورت اقساطی، حداکثر دوازده قسط) را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت‌های واجد شرایط به فروش برساند.

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2551 مزایده - شهرداری شهرضا- واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام شهرداری شهرضا

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام شهرداری شهرضا (بصورت اقساطی)

  مرحله اول ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام (بصورت اقساطی، حداکثر دوازده قسط) را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط به فروش برساند.

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2562 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری پارکینگ صاحب الزمان، بیت العباس، ابوذر

  مزایده

    اجاره پارکینگ‌های سطح شهر

  ( پارکینگ صاحب الزمان، پارکینگ بیت العباس، پارکینگ ابوذر)

    مرحله اول ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 92 مورخ 16/05/97 شورای اسلامی شهر پارکینگهای سطح شهر شهرضا را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری : شهردار شهرضا

 • 2562 مزایده - شهرداری شهرضا- اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر

  مزایده

  اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر

  مرحله اول ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ششم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهر محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهررا از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2568 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام شهرداری شهرضا (بصورت اقساطی)

  مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام (بصورت اقساطی، حداکثر دوازده قسط) را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت‌های واجد شرایط به فروش برساند.

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2568 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا (بصورت اقساطی)

  مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهرواگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام (بصورت اقساطی، حداکثر دوازده قسط) را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت‌های واجد شرایط به فروش برساند.

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2576 مزایده - شهرداری شهرضا - اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر

  مزایده

  اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر

  مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ششم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهر محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهررا از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. 

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

   رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2576 مزایده - شهرداری شهرضا-اجاره پارکینگ های سطح شهر (پارکینگ صاحب الزمان، پارکینگ بیت العباس، پارکینگ ابوذر)

  مزایده

    اجاره پارکینگ های سطح شهر( پارکینگ صاحب الزمان ، پارکینگ بیت العباس،  پارکینگ ابوذر)

    مرحله دوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 92 مورخ 16/05/97 شورای اسلامی شهر پارکینگهای سطح شهر شهرضا را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.  

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری - شهردار شهرضا

 • 2586 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام شهرداری شهرضا

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام شهرداری شهرضا (بصورت اقساطی)

  مرحله سوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم، صدو دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهرواگذاری و فروش اعیانی میدان فروش دام (بصورت اقساطی، حداکثر دوازده قسط) را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط به فروش برساند.

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

   

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

   

  رحیم جافری شهردار شهرضا

 • 2586 مزایده - شهرداری شهرضا - واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا

   

  مزایده

  واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام شهرداری شهرضا (بصورت اقساطی)

  مرحله سوم ( نوبت اول)

  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هفتم، صد و دهمین جلسه رسمی مورخ 24/07/97 شورای اسلامی شهر واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام (بصورت اقساطی، حداکثر دوازده قسط) را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط به فروش برساند.

    لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

   

  سایت اینترنتی شهرداری شهرضاwww.shahreza.ir

  رحیم جافری شهردار شهرضا