• 2544 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شیروان

        فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان مالی (نوبت اول)

  طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شیروان (ماده56)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (ج) از ماده (12) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 69454/ ت 50913 هـ مورخ 20/06/1393 ، به منظور اجراي پروژه‌اي مطابق مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار به شرح ذیل اقدام نماید:

  1- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب

  3- موضوع مناقصه:تامین مالی و اجراي بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر شیروان

  4- میزان تسهیلات مالی مورد نیاز: برآورد عملیات اجرایی بر طبق فهارس بهاي پایه 1397 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور حدود 470 میلیارد ریال می‌باشد که می‌بایست توسط سرمایه گذاران تامین و بازپرداخت اصل آن به همراه تعدیل و سود توسط دولت تضمین شده است.

  5- دوره احداث: دو (2) سال

  6- دوره بازپرداخت: پنج (5) سال

  7- شرح مختصری از مشخصات کار: اجرای حدود 90 کیلومتر شبکه فاضلاب از اقطار 200 تا 700 میلیمتر

  8- شرایط متقاضیان شرکت در ارزیابی:

  الف: پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه سه رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب مشروط به توان تامین منابع مالی مورد نیاز.

  ب: مشارکت پیمانکار دارای صلاحیت فوق الذکر و تأمین کننده مالی.

  ج : مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/1394 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 30/04/94 داراي ظرفیت کاري و ریالی مناسب باشند.

  9- شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تضمین شده است. شروع بازپرداخت تسهیلات 6 ماه پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیلات به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می‌باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن خواهد بود. نرخ سود مورد انتظار توسط تامین‌کننده منابع مالی پیشنهاد می‌شود و تامین کننده می‌بایست اسنادي دال بر توانایی تامین مالی تسهیلات تعهد شده ارائه نماید که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد.

  10- تاریخ و مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی: مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به مدت 10 روز از انتشار نوبت دوم آگهی در سایت (WWW.SETADIRAN.IR)  می‌باشد .(لازم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت )

  11- نشانی تحویل استعلام ارزیابی کیفی:مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی چهارده روز از آخرین روز توزیع اسناد در سایت (WWW.SETADIRAN.IR) می‌باشد. والزاماً به صورت فیزیکی بهدبیرخانه مرکزي شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی تحویل نمایند.

  لذا پیمانکاران حقوقی داراي گواهینامه صلاحیت پیمانکاري در رشته مذکور که ظرفیت کاري و ریالی مناسب را دارا می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.

   به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

 • 2545 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شیروان

    فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان مالی (نوبت دوم)

  طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شیروان (ماده56)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (ج) از ماده (12) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب به شماره 69454/ ت 50913 هـ مورخ 20/06/1393 ، به منظور اجراي پروژه‌اي مطابق مشخصات ذیل نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار به شرح ذیل اقدام نماید:

  1- کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  2- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور سروآب

  3- موضوع مناقصه: تامین مالی و اجراي بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر شیروان

  4- میزان تسهیلات مالی مورد نیاز: برآورد عملیات اجرایی بر طبق فهارس بهاي پایه 1397 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور حدود 470 میلیارد ریال می‌باشد که می‌بایست توسط سرمایه گذاران تامین و بازپرداخت اصل آن به همراه تعدیل و سود توسط دولت تضمین شده است.

  5- دوره احداث: دو (2) سال

  6- دوره بازپرداخت:  پنج (5) سال

  7- شرح مختصری از مشخصات کار: اجرای حدود 90 کیلومتر شبکه فاضلاب از اقطار 200 تا 700 میلیمتر

  8- شرایط متقاضیان شرکت در ارزیابی:

  الف: پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه سه رشته آب در زیر رشته خطوط انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب مشروط به توان تامین منابع مالی مورد نیاز.

  ب: مشارکت پیمانکار دارای صلاحیت فوق الذکر و تأمین کننده مالی.

  ج : مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/1394 و دستورالعمل شماره 69432 مورخ 30/04/94 داراي ظرفیت کاري و ریالی مناسب باشند.

  9- شرایط کلی: بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تضمین شده است. شروع بازپرداخت تسهیلات 6 ماه پس از تحویل موقت پروژه و مدت بازپرداخت سود و اصل تسهیلات به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه می‌باشد. محاسبه سود و بازپرداخت تسهیلات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با رعایت عقود اسلامی مندرج در آن خواهد بود. نرخ سود مورد انتظار توسط تامین‌کننده منابع مالی پیشنهاد می‌شود و تامین کننده می‌بایست اسنادي دال بر توانایی تامین مالی تسهیلات تعهد شده ارائه نماید که مورد قبول دستگاه اجرایی باشد.

  10- تاریخ و مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی: مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به مدت 10 روز از انتشار نوبت دوم آگهی در سایت(WWW.SETADIRAN.IR)  می‌باشد .(لازم به ذکر است کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت )

  11- نشانی تحویل استعلام ارزیابی کیفی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی چهارده روز از آخرین روز توزیع اسناد در سایت(WWW.SETADIRAN.IR) می‌باشد. و الزاماً به صورت فیزیکی به دبیرخانه مرکزي شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی تحویل نمایند.

  لذا پیمانکاران حقوقی داراي گواهینامه صلاحیت پیمانکاري در رشته مذکور که ظرفیت کاري و ریالی مناسب را دارا می‌باشند، می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.

   به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

 • 2694 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خرید کیت انشعاب فاضلابی

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

  آگهی تامین کالا

  نوبت اول

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و فقط به تولیدکنندگان ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت

  در مناقصه (ریال )

  1

  خرید کیت انشعاب فاضلابی شامل : لوله ، سیفون ، سه راهی، رابط ، زانو ، انشعابگیرو...

  پیوست اسناد مناقصه در سامانه اعلام می‌گردد

  1.080.000.000

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2695 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خرید کیت انشعاب فاضلابی

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

  آگهی تامین کالا

  نوبت دوم

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و فقط به تولیدکنندگان ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت

  در مناقصه  (ریال )

  1

  خرید کیت انشعاب فاضلابی شامل : لوله ، سیفون ، سه راهی، رابط ، زانو ، انشعابگیرو...

  پیوست  اسناد مناقصه در سامانه اعلام می‌گردد

  1.080.000.000

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2696 آگهی - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- تامین کالا

  تجدید آگهی تامین کالا

  آگهی تامین کالا (نوبت اول)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) بر اساس  قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت

  در مناقصه (ریال)

  1

  تجدید آگهی : کابل لاستیکی و زمینی مطابق مشخصات فنی

  3500 متر

  400.000.000

  2

  تجدید آگهی کلمپ : آزبست ، استیل، پلی اتیلن، لوله چدنی و فولادی و فایبر گلاس، چند فکه مطابق مشخصات فنی

  238 دستگاه

  220.000.000

  3

  تجدید آگهی: تابلو برق کنترل راه دور و سافت استارت مطابق مشخصات فنی

  21 دستگاه

  1.000.000.000

  4

  تجدید آگهی : لوله‌های آبده فولادی مطابق مشخصات فنی

  6000 متر

  400.000.000

  5

  لوله فولادی 500 و 600 مطابق مشخصات فنی

  1080 متر

  350.000.000

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه‌گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

   

   

   

   

 • 2697 آگهی - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- تامین کالا

  تجدید آگهی تامین کالا

  آگهی تامین کالا (نوبت دوم)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) بر اساس  قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت

  در مناقصه (ریال)

  1

  تجدید آگهی : کابل لاستیکی و زمینی مطابق مشخصات فنی

  3500 متر

  400.000.000

  2

  تجدید آگهی کلمپ : آزبست ، استیل، پلی اتیلن، لوله چدنی و فولادی و فایبر گلاس، چند فکه مطابق مشخصات فنی

  238 دستگاه

  220.000.000

  3

  تجدید آگهی: تابلو برق کنترل راه دور و سافت استارت مطابق مشخصات فنی

  21 دستگاه

  1.000.000.000

  4

  تجدید آگهی : لوله‌های آبده فولادی مطابق مشخصات فنی

  6000 متر

  400.000.000

  5

  لوله فولادی 500 و 600 مطابق مشخصات فنی

  1080 متر

  350.000.000

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه‌گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2700 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

  آگهی ارزیابی کیفی

  نوبت اول

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

  خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب و بهره برداری دو ساله از کل تاسیسات ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد به روش طرح و ساخت

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2701 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

  آگهی ارزیابی کیفی

  نوبت دوم

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

  خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب و بهرهبرداری دو ساله از کل تاسیسات ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد به روش طرح و ساخت

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 5  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2705 آگهی - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- تهیه و تامین شیرآلات پروانه ای، کنتور الکترو مغناطیسی و کلیه متعلقات و تجهیزات جانبی با قابلیت نصب

   

   

   

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

  تجدید آگهی تامین کالا (نوبت اول )

  آگهی تامین کالا

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه ) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید%

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( ریال )

  1

  تجدید آگهی : تهیه و تامین شیرآلات پروانه‌ای ،کشویی و فشار شکن مطابق مشخصات فنی

  305 دستگاه

  420.000.000

  2

  تجدید آگهی : تهیه و تامین کنتور الکترو مغناطیسی فلنجی

  30 دستگاه

  195.000.000

  3

  واتر جت به همراه کلیه متعلقات و تجهیزات جانبی با قابلیت نصب بر روی شاسی خودرو ایسوزو مطابق مشخصات فنی

  1 دستگاه

  125.000.000

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

   

 • 2706 آگهی - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- تهیه و تامین شیرآلات پروانه ای، کنتور الکترو مغناطیسی و کلیه متعلقات و تجهیزات جانبی با قابلیت نصب

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

  تجدید آگهی تامین کالا (نوبت دوم)

  آگهی تامین کالا

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه ) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید%

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( ریال )

  1

  تجدید آگهی : تهیه و تامین شیرآلات پروانه‌ای ،کشویی و فشار شکن مطابق مشخصات فنی

  305 دستگاه

  420.000.000

  2

  تجدید آگهی : تهیه و تامین کنتور الکترو مغناطیسی فلنجی

  30 دستگاه

  195.000.000

  3

  واتر جت به همراه کلیه متعلقات و تجهیزات جانبی با قابلیت نصب بر روی شاسی خودرو ایسوزو مطابق مشخصات فنی

  1 دستگاه

  125.000.000

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2712 آگهی - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خرید کیت انشعاب فاضلابی و لوله‌های آبده فولادی

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

  تجدید آگهی تامین کالا

  (نوبت اول)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به عرضه کنندگان ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

  1

  خرید کیت انشعاب فاضلابی شامل: لوله، سیفون، سه راهی، رابط، زانو، انشعاب گیر و سایرمتعلقات مطابق مشخصات فنی

  پیوست اسناد مناقصه در سامانه اعلام می‌گردد

  2.695.000.000

  2

  لوله‌های آبده فولادی مطابق مشخصات فنی

  6000 متر

  400.000.000

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2713 آگهی - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خرید کیت انشعاب فاضلابی و لوله‌های آبده فولادی

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

  تجدید آگهی تامین کالا

  (نوبت دوم)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR)انجام و به عرضه کنندگان ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  (ریال)

  1

  خرید کیت انشعاب فاضلابی شامل: لوله، سیفون، سه راهی، رابط، زانو، انشعاب گیر و سایرمتعلقات مطابق مشخصات فنی

  پیوست اسناد مناقصه در سامانه اعلام می‌گردد

  2.695.000.000

  2

  لوله‌های آبده  فولادی مطابق مشخصات فنی

  6000 متر

  400.000.000

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2715 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- واگذاری لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی با سختی حلقوی به همراه واشر لاستیکی از جنس EPPM

   

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

   

   

   آگهی تامین کالا 

   

  نوبت اول

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به عرضه کنندگان ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

  1

  لوله پلی اتیلن در سایزهای 63 الی 315 باPN10

  مطابق دعوت‌نامه پیوست بارگذاری شده در ستاد ایران

  1.571.000.000

  2

  لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی با سختی حلقوی31/5kn/m2 به همراه واشر لاستیکی از جنسEPPMدر اقطار 200 تا 600

  مطابق دعوت‌نامه پیوست بارگذاری شده در ستاد ایران

  3.328.000.000

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2716 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- واگذاری لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی با سختی حلقوی به همراه واشر لاستیکی از جنس EPPM

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

   

   آگهی تامین کالا 

   

  نوبت دوم

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)(WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به عرضه کنندگان ذیصلاح واگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات  کالا

  مقدار یا تعداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

  1

  لوله پلی اتیلن در سایزهای 63 الی 315 با PN10

  مطابق دعوت‌نامه پیوست بارگذاری شده در ستاد ایران

  1.571.000.000

  2

  لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی با سختی حلقوی 31/5kn/m2  به همراه واشر لاستیکی از جنس EPPM در اقطار 200 تا 600

  مطابق دعوت‌نامه پیوست بارگذاری شده در ستاد ایران

  3.328.000.000

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2722 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب

   

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

  تجدید آگهی ارزیابی کیفی (نوبت اول)

   

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

  خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه

   فاضلاب و بهره برداری دو ساله از کل تاسیسات ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد به روش طرح و ساخت

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2723 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی- خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب

  آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم

  تجدید آگهی ارزیابی کیفی (نوبت دوم)

   

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) براساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.

  خدمات مهندسی، طراحی، تامین و اجرای مدول دوم ایستگاه پمپاژ اصلی فاضلاب خام و تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه

   فاضلاب و بهره برداری دو ساله از کل تاسیسات ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بجنورد به روش طرح و ساخت

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 5  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2751 مناقصه - شرکت آب‌و‌فاضلاب استان خراسان‌شمالی - احداث مخازن و تاسیسات وابسته درشهرهای جاجرم ،فاروج،حصارگرمخان،چناران شهر و....

  تجدید آگهی ارزیابی کیفی (نوبت اول و دوم)

  شرکت آب‌و‌فاضلاب استان خراسان‌شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) بر‌اساس قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاحواگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات خدمات مورد‌نیاز

  مدت

  برآورد اولیه(ریال)

  1

  احداث مخزن 5000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر جاجرم

  12ماه

  29.469.977.844

  2

  احداث مخزن 5000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر فاروج

  12ماه

  32.226.379.318

  3

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر حصارگرمخان

  12ماه

  15.128.886.916

  4

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر چناران شهر

  12ماه

  17.809.703.765

  5

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر قوشخانه

  12ماه

  20.205.556.085

  6

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر زیارت

  12ماه

  19.094.347.263

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد ارزیابی اعلام شده است که لازم است مناقصه‌گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق‌الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

 • 2752 مناقصه - شرکت آب‌و‌فاضلاب استان خراسان‌شمالی - احداث مخزن و تاسیسات وابسته شهرهای جاجرم ،فاروج، حصارگرمخان

   

  تجدید آگهی ارزیابی کیفی (نوبت دوم)

  شرکت آب‌و‌فاضلاب استان خراسان‌شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه) بر‌اساس  قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکت‌های ذیصلاحواگذار نماید.

   

  ردیف

  نام و مشخصات خدمات مورد‌نیاز

  مدت

  برآورد اولیه(ریال)

  1

  احداث مخزن 5000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر جاجرم

  12ماه

  29.469.977.844

  2

  احداث مخزن 5000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر فاروج

  12ماه

  32.226.379.318

  3

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر حصارگرمخان

  12ماه

  15.128.886.916

  4

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر چناران شهر

  12ماه

  17.809.703.765

  5

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر قوشخانه

  12ماه

  20.205.556.085

  6

  احداث مخزن 2000 مترمکعبی و تاسیسات وابسته شهر زیارت

  12ماه

  19.094.347.263

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد ارزیابی اعلام شده است که لازم است مناقصه‌گران حداکثر ظرف 3 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق‌الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

   

   

   

   

   

 • 2753 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی - تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر زیارت

   آگهی ارزیابی کیفی (نوبت اول )

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی ، اوراق مشارکت ، اسناد خزانه ) بر اساس  قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکتهای ذیصلاحواگذار نماید.

  ردیف

  نام و مشخصات خدمات مورد نیاز

  مدت

  برآورد اولیه(ریال)

  1

  تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر زیارت

  6 ماه

  3،053،629،915

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

   

   

   

                                                                                                       

 • 2754 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی - تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر زیارت

   

  آگهی ارزیابی کیفی (نوبت دوم )

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی ، اوراق مشارکت ، اسناد خزانه ) بر اساس  قانون برگزاری معاملات دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) (WWW.SETADIRAN.IR) انجام و به شرکتهای ذیصلاحواگذار نماید.

  ردیف

  نام و مشخصات خدمات مورد نیاز

  مدت

  برآورد اولیه(ریال)

  1

  تهیه مصالح و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر زیارت

  6 ماه

  3،053،629،915

   

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعلام شده است که لازم است مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

   

   

   

  روابط عمومی و آموزش همگانی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی