• 2740 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خدمات نگهبانی

  مناقصه عمومی نوبت دوم

  شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی خود را واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)سایت 4، به اشخاص حقوقی و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید:

  1-     مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشارآگهی نوبت دوم به نشانی مندرج در بند 5

  2-     آخرین مهلت تسلیم پاکت های مناقصه ( الف، ب، ج ) ، ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

  3-     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 131.000.000 (یک صد و سی و یک میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.

  4-     زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: دو روز پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می باشد.

  5-     متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانیWWW.BSPC.IR  یا به دفتر امور پیمان ها واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایت 4، شرکت پتروشیمی بو علی سینا مراجعه نمایند.

   

  کد فراخوان فوق الذکر در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 3204595 می باشد.

   

  روابط عمومی شرکت پتروشیمی سینا

 • 2740 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید مکانیکال سیل‌های مورد‌نیاز

  مناقصه عمومی

   شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی خرید مکانیکال سیل‌های مورد‌نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام‌خمینی، سایت4، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نمایند.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، 10روز پس‌از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب و ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 161.000.000(یک‌صد و شصت‌و‌یک میلیون) ریال به‌صورت ضمنانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در‌ وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می‌باشد.

  5- متفاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.ir یا به‌دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی (ره) سایت 4، شرکت پتروشیمی بوعلی سینما مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌ذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3207793 می‌باشد.

   

  روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی سینا

 • 2746 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید مکانیکال سیل‌

  مناقصه عمومی

   شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی خرید مکانیکال سیل‌های مورد‌نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام‌خمینی، سایت4، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نمایند.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، 10روز پس‌از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب و ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 161.000.000(یک‌صد و شصت‌و‌یک میلیون) ریال به‌صورت ضمنانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در‌ وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می‌باشد.

  5- متفاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.ir یا به‌دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی (ره) سایت 4، شرکت پتروشیمی بوعلی سینما مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌ذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3207793 می‌باشد.

   

  روابط‌عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2747 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید DET-TRONICS POINTWATCHER

  نوبت دوم

  تجدید مناقصه عمومی

  شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خرید DET-TRONICS POINTWATCHER موردنیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی سایت4، به‌اشخاص توانمند و واجدشرایط در‌این زمینه واگذار نماید.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه: 10روز پس‌از انتشار نوبت‌دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب، ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 152.000.000 (یک‌صدوپنجاه‌ودومیلیون ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشیایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی:  WWW.BSPC.ir یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی، سایت4، شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات 3207557 می‌باشد.

  روابط‌عمومی

   شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2748 مناقصه - شرکت‌‌‌ پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید کابل قرمز رنگ غلاف سربیMV

  نوبت دوم

   

  بسمه تعالی

  مناقصه عمومی

  شرکت‌‌‌ پتروشیمی بوعلی‌سینا، در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خرید کابل قرمزرنگ غلاف سربیMV موردنیاز خود را واقع در ماهشهر «منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی سایت4، به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، 10روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند5.

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه (الف، ب، ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 70.000.000 (هفتاد‌میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشایی پاکات مناقصه: زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

  5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی: WWW.BSPC.IR یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی، سایت‌4، شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3208327 می‌باشد.

   

   روابط‌عمومی

  شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا

 • 2766 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌‌سینا - خرید‌ control valve

  مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌‌سینا در‌نظر‌دارد مناقصه‌عمومی‌دو‌مرحله‌ای خرید‌control valve تقاضای شماره 9810110KBP- مورد نیازخود را ‌‌واقع درماهشهرمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‌بندرامام خمینی «ره»سایت 4، به اشخاص توانمند وواجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس ازانتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج)، ده روز پس ‌از‌خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند5

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 80,000,000 (هشتاد میلیون)ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌ پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از‌آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

   به نشانی:www.bspc.ir  مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 3210972 می‌باشد.

 • 2768 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید یک دستگاه لیفتراک برقی

  مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی فنی خرید یک دستگاه لیفتراک برقی مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج):ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 70.000.000 (هفتاد میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

     www.bspc.ir5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210975 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2769 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید P/F BAILY MAXFLO CONTROL VALVE

  مناقصه‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای خریدP/F BAILY MAXFLO CONTROL VALVE تقاضای شماره KBS 9745911مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده‌روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده‌روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 76.000.000 (هفتاد و شش میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

     www.bspc.ir 5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210975 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2772 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - استحصال فلزات پلاتین و پالادیوم از کانالیست‌های مستعمل

  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی  

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی استحصال فلزات پلاتین و پالادیوم از کانالیست‌های مستعمل خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 821.000.000(هشتصد و بیست و یک میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.    

   5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:www.bspc.ir

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3212140 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2772 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید یک دستگاه لیفتراک برقی

  نوبت دوم

  مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی فنی خرید یک دستگاه لیفتراک برقی مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج):ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 70.000.000 (هفتاد میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

      www.bspc.ir5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210975 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2774 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌ بوعلی‌سینا - عملیات ساخت10& BALL VALVE8

  نوبت دوم

  آگهی شناسایی سازندگان صلاحیت‌دار(ارزیابی‌کیفی)

  شرکت پتروشیمی‌ بوعلی‌سینا در نظر دارد عملیات ساخت10& BALL VALVE8 مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) سایت4، به سازندگان توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد ارزیابی: ده روز پس از انتشار نوبت‌دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 3.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌ ارزیابی: ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد ارزیابی به‌نشانی مندرج در بند3.

   3-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی به‌نشانی:

  سایت اینترنتیwww.bspc.ir شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند.

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210968 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2776 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید KROHNE VARIABLE AREA FLOWMETRES

  نوبت دوم

  مناقصه عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای خریدKROHNE VARIABLE AREA FLOWMETRES درخواستKBS-9746019 مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت‌دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 90.000.000 (نود میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

   5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:

  سایت اینترنتیwww.BSPC.ir شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210970 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2778 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - استحصال فلزات پلاتین و پالادیوم از کانالیست‌های مستعمل

  نوبت دوم

   

  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی  

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی استحصال فلزات پلاتین و پالادیوم از کانالیست‌های مستعمل خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 821.000.000(هشتصد و بیست و یک میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.    

   5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:www.bspc.ir

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3212140 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2786 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - تعمیرDry Gas Seal کمپرسورهای C-4001 و C-4002

  نوبت دوم

  تجدید مناقصه عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی تعمیرDry Gas Seal کمپرسورهای C-4001 وC-4002 (موضوع درخواست شمارهKBD-9700289) واقع در ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: هفت روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج) و ارزیابی‌کیفی: 14روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 240.000.000 (دویست‌و چهل میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا به‌شناسه شباIR780180000000006094413530 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی بوعلی سینا کد 60240 می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: با توجه به اینکه مناقصه با ارزیابی‌کیفی می‌باشد زمان بازگشایی پاکت‌ها بعداً به‌ منافصه‌گرانی که حداقل امتیاز را کسب نمودند اعلام می‌گردد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی به‌نشانی:WWW.BSPC.ir

  سینا مراجعه نمایند.

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3213586 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2792 مناقصه - شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا - کلیه هزینه و کارهای مربوط به مخزن DMC 143-T-103

  آگهی مناقصه:شرح کار باقیمانده مخزنDMC 143-T-103

  شماره مناقصه :TE-2224-2-07-C-98-185

       شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، شرح کار باقیمانده مخزنDMC 143-T-103 سایت کارگاه فازهای 24.23.22 پارس جنوبی را به یک شرکت پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید.

  1- شرح مختصر خدمات :

  عبارتست از: کلیه هزینه و کارهای مربوط به این ناحیه اعم از ساخت، نصب و اجرا بر عهده پیمانکار می‌باشد، این بدین معنی است که هر نوع تجهیز، لوله کشی و یا هرفعالیتی در محدوده پروژه با هرTag number و یا حتی غیر ازTag Number واحد مربوطه در شرح وظایف پیمانکار می‌باشد.

  2- محل و مدت انجام خدمات:

  مدت انجام قرارداد 4 ماه و محل انجام خدمات در شهرستان کنگان، شهر سیراف کارگاه فازهای 23.22و24 پارس جنوبی

  3- مدارک ارزیابی پیمانکاران متقاضی:

  • سوابق اجرایی در قراردادهایمشابه با موضوع مناقصه(حداقل دو مورد)،  به میزان حد اقل پنج میلیارد ریال به‌همراه ارایه رضایتنامه از کارفرمایان قبلی.
  • اشتغال به انجام کار موضوع مناقصه در پروژه‌های مشابه و رضایت کارفرمایان قبلی
  • داشتن گوا هی تأیید صلاحیت پیمانکاران خدماتی  مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • صورت مالی دو سال گذشته تراز مالی به تاریخ روز و مفاصا حساب مالیاتی سال 1394 و 1395
  • توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به‌مبلغ یک میلیارد ریال معادل (100.000.000تومان)
  • متقاضیانی که شرایط فوق و آمادگی انجام خدمات را دارند باید حداکثر تا ده روز پس از انتشار این آگهی، مدارک فوق الذکر (بند 3) را  به‌صورت الکترونیک جهت ارزیابی فنی به‌نشانی: تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک2 طبقه ششم، امورحقوقی و قراردادهای شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا و یا استان بوشهر بندر کنگان فازهای 22.24 پارس جنوبی ارسال نمایند. سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  • متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سؤال می‌توانند با شماره تلفن: 97-88576386-021 داخلی 2636 یا 2640 یا با شماره 07737221506 داخلی 8333 و8332 آقای نیازی تماس حاصل نمایند و یا به آدرس پست الکترونیکیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید & مراجعه نمایند.
  • هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 • 2806 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - عملیات رنگ‌آمیزی مخازن

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی عملیات رنگ‌آمیزی مخازن2001A-5002.4001.8001 و لدر هندریل‌های ناحیه 900-100 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت4 به‌اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.190.000.000 (یک‌میلیارد و صد و نود میلیون) ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی به‌نشانی:WWW.BSPC.ir

  سینا مراجعه نمایند.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2807 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - بازرسی از پایه‌های فایرپروف شده، جوش‌ها و بدنه‌ی مخازن کروی

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی بازرسی از پایه‌های فایرپروف شده، جوش‌ها و بدنه‌ی مخازن کروی4002.2003A/B و بازرسی از کف مخازن به‌روشMFL را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت4 به‌اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 850.000.000 (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.IR

  مراجعه نمایند.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2810 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - عملیات تعویض و تعمیر ورق‌های آسیب دیده و آماده‌ُسازی و رنگ آمیزی مخازن

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی عملیات تعویض و تعمیر ورق‌های آسیب دیده و آماده‌ُسازی و رنگ آمیزی مخازن 9004 و 9005 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت4 به‌اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 496.000.000 (چهارصد و نود و شش میلیون) ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.ir یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت2، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا.

  مراجعه نمایند.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2812 مزایده - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - ضایعات فلزی و بشکه‌های فلزی

  آگهی مزایده‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مزایده‌عمومی یک‌مرحله‌ای فروش ضایعات فلزی و بشکه‌های فلزی خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت4 به‌اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه برگزار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مزایده: یک‌هفته  پس از انتشار آگهی نوبتدوم به‌نشانی مندرج در بند5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده به‌نشانی مندرج در بند5.

  3-مبلغ تضمین شرکت درمزایده بشکه‌های فلزی 47.000.000(چهل‌و هفت میلیون) ریال و مبلغ تضمین مربوط به ضایعات فلزی 230.000.000 (دویست‌و سی میلیون)ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده‌ نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: دو روز پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد اخذ پیشنهادها در خصوص اقلام مزایده به‌صورت جداگانه صورت خواهد پذیرفت..

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به‌سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.ir

  مراجعه نمایند.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2812 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - عملیات رنگ‌آمیزی مخازن 2001A-5002.4001.8001 و لدر هندریل‌های

  نوبت دوم

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی عملیات رنگ‌آمیزی مخازن2001A-5002.4001.8001 و لدر هندریل‌های ناحیه 900-100 مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت4 به‌اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت‌دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.190.000.000 (یک‌میلیارد و صد و نود میلیون) ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی به‌نشانی:WWW.BSPC.ir

  سینا مراجعه نمایند.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا