• 2740 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خدمات نگهبانی

  مناقصه عمومی نوبت دوم

  شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی خود را واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)سایت 4، به اشخاص حقوقی و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید:

  1-     مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشارآگهی نوبت دوم به نشانی مندرج در بند 5

  2-     آخرین مهلت تسلیم پاکت های مناقصه ( الف، ب، ج ) ، ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

  3-     مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 131.000.000 (یک صد و سی و یک میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.

  4-     زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: دو روز پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می باشد.

  5-     متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانیWWW.BSPC.IR  یا به دفتر امور پیمان ها واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایت 4، شرکت پتروشیمی بو علی سینا مراجعه نمایند.

   

  کد فراخوان فوق الذکر در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 3204595 می باشد.

   

  روابط عمومی شرکت پتروشیمی سینا

 • 2740 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید مکانیکال سیل‌های مورد‌نیاز

  مناقصه عمومی

   شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی خرید مکانیکال سیل‌های مورد‌نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام‌خمینی، سایت4، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نمایند.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، 10روز پس‌از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب و ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 161.000.000(یک‌صد و شصت‌و‌یک میلیون) ریال به‌صورت ضمنانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در‌ وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می‌باشد.

  5- متفاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.ir یا به‌دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی (ره) سایت 4، شرکت پتروشیمی بوعلی سینما مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌ذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3207793 می‌باشد.

   

  روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی سینا

 • 2746 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید مکانیکال سیل‌

  مناقصه عمومی

   شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی خرید مکانیکال سیل‌های مورد‌نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام‌خمینی، سایت4، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نمایند.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، 10روز پس‌از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب و ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 161.000.000(یک‌صد و شصت‌و‌یک میلیون) ریال به‌صورت ضمنانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در‌ وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می‌باشد.

  5- متفاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی:WWW.BSPC.ir یا به‌دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی (ره) سایت 4، شرکت پتروشیمی بوعلی سینما مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌ذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3207793 می‌باشد.

   

  روابط‌عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2747 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید DET-TRONICS POINTWATCHER

  نوبت دوم

  تجدید مناقصه عمومی

  شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خرید DET-TRONICS POINTWATCHER موردنیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی سایت4، به‌اشخاص توانمند و واجدشرایط در‌این زمینه واگذار نماید.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه: 10روز پس‌از انتشار نوبت‌دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف، ب، ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 152.000.000 (یک‌صدوپنجاه‌ودومیلیون ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشیایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی:  WWW.BSPC.ir یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی، سایت4، شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات 3207557 می‌باشد.

  روابط‌عمومی

   شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2748 مناقصه - شرکت‌‌‌ پتروشیمی بوعلی‌سینا - خرید کابل قرمز رنگ غلاف سربیMV

  نوبت دوم

   

  بسمه تعالی

  مناقصه عمومی

  شرکت‌‌‌ پتروشیمی بوعلی‌سینا، در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خرید کابل قرمزرنگ غلاف سربیMV موردنیاز خود را واقع در ماهشهر «منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی سایت4، به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، 10روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند5.

  2- آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه (الف، ب، ج)، 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند5

  3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 70.000.000 (هفتاد‌میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4- زمان بازگشایی پاکات مناقصه: زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

  5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا به‌نشانی: WWW.BSPC.IR یا به دفتر امور پیمان‌ها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام‌خمینی، سایت‌4، شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3208327 می‌باشد.

   

   روابط‌عمومی

  شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا

 • 2766 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌‌سینا - خرید‌ control valve

  مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌‌سینا در‌نظر‌دارد مناقصه‌عمومی‌دو‌مرحله‌ای خرید‌control valve تقاضای شماره 9810110KBP- مورد نیازخود را ‌‌واقع درماهشهرمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی‌بندرامام خمینی «ره»سایت 4، به اشخاص توانمند وواجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس ازانتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج)، ده روز پس ‌از‌خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند5

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 80,000,000 (هشتاد میلیون)ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌ پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از‌آخرین مهلت ارایه پیشنهادها می‌باشد.

  5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

   به نشانی:www.bspc.ir  مراجعه نمایند.

  کد فراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 3210972 می‌باشد.

 • 2768 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید یک دستگاه لیفتراک برقی

  مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی فنی خرید یک دستگاه لیفتراک برقی مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج):ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 70.000.000 (هفتاد میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

     www.bspc.ir5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210975 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2769 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید P/F BAILY MAXFLO CONTROL VALVE

  مناقصه‌عمومی

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای خریدP/F BAILY MAXFLO CONTROL VALVE تقاضای شماره KBS 9745911مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده‌روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده‌روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 76.000.000 (هفتاد و شش میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک‌هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

     www.bspc.ir 5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210975 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2772 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - استحصال فلزات پلاتین و پالادیوم از کانالیست‌های مستعمل

  مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی  

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی استحصال فلزات پلاتین و پالادیوم از کانالیست‌های مستعمل خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبتدوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج): ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 821.000.000(هشتصد و بیست و یک میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه: زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.    

   5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به‌نشانی:www.bspc.ir

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3212140 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

 • 2772 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا - خرید یک دستگاه لیفتراک برقی

  نوبت دوم

  مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای

  شرکت پتروشیمی‌بوعلی‌سینا در نظر دارد مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی فنی خرید یک دستگاه لیفتراک برقی مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) سایت4، به اشخاص توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

  2-آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه(الف،ب،ج):ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.

  3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 70.000.000 (هفتاد میلیون) ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت‌پتروشیمی‌بوعلی‌سینا می‌باشد.

  4-زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارایه پیشنهادات می‌باشد.

      www.bspc.ir5-متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مراجعه نمایند

  کدفراخوان فوق‌الذکر در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 3210975 می‌باشد.

  روابط عمومی

  شرکت پتروشیمی سینا

   

 • 2774 مناقصه - شرکت پتروشیمی‌ بوعلی‌سینا - عملیات ساخت10& BALL VALVE8

  نوبت دوم

  آگهی شناسایی سازندگان صلاحیت‌دار(ارزیابی‌کیفی)

  شرکت پتروشیمی‌ بوعلی‌سینا در نظر دارد عملیات ساخت10& BALL VALVE8 مورد نیاز خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) سایت4، به سازندگان توانمند و واجد‌شرایط در این زمینه واگذار نماید.

  1-مهلت دریافت اسناد ارزیابی: ده روز پس از انتشار نوبت‌دوم آگهی به‌نشانی مندرج در بند