جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده                

اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران به قائم‌مقامی از شرکت ورشکسته پیمان مهر شبستان در نظر دارد نسبت به فروش شش‌دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین متعلق به شرکت مذکور واقع در شهرستان آمل را از طریق مزایده کتبی و با وضع موجود و با شرایط ذیل در روز یکشنبه مورخ 26/10/1400 ساعت 11:00 صبح، در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان پاکستان، کوچه 4، پلاک 10 اقدام نماید.

الف: مشخصات ملک و محل آن:

عرصه و اعیان یک قطعه زمین به نشانی: آمل، خیابان امام رضا، کوی کلت آباد، خیابان رضوان 51، جنب مسجد امام حسین که در آن بنا احداث شده است به مساحت 80/2734 مترمربع به پلاک ثبتی 174 فرعی از 13 که ارزش آن توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 225.085.000.000 ریال برآورد گردیده است.

ب: شرایط شرکت در مزایده

1  فروش نقدي است و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (به‌جز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین است.

2- پیشنهاد دهندگان باید قبلاً 5% قیمت پایه مزایده را به‌حساب جاری شماره 0108073390004 به نام ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک‌بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهرشده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته مذکور به همراه مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10:00 صبح روز مزایده به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی فوق تسلیم نمایند.

4- پیشنهادات در ساعت 11:00 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه، مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد.

5- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به‌حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود)

6- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه سپرده به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد. 7- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.

بهرام انواری اوغول بیگ

مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3391 مزایده - اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران - فروش

3390 مزایده - اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران - فروش یک فروند کشتی م

3388 مزایده - اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران - فروش اموال منقول (ما

3388 مزایده - اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران - فروش اموال منقول و غ

3387 مزایده - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - فروش عرصه و اعیان و ما

3385 مزایده - اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران -فروش ملک

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد