جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره (07/1401)

هنگام خرید وسایل برقی، تجهیزاتی را انتخاب کنید، که مصرف برق کمتر و بازده بالاتری دارند.

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید 500.000 کیلوگرم کلروفریک مایع مورد نیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی به یکی از شرکت‌های واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هایی که توانایی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 04/04/1401لغایت 08/04/1401جهت دریافت فرم‌های ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه با به همراه داشتن درخواست کتبی معتبر، مدارک ذیل (در قالب دو لوح فشرده) و فیش واریز به مبلغ1.000.000 (یک‌میلیون) ریال به‌حساب سیبا به شماره ۰۱۱۰۷۸۳۳۳۶۶۰۰۳ بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز_ نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز، کیلومتر۲۰ جاده مسجدسلیمان، شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین (اداره قراردادها) و یا تهران، شهرک غرب، انتهای دادمان، بعد از یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری مراجعه نمایند.

ضمناً شماره تلفن 4-۳۴۴۴۹۰۴۱-061 (داخلی۴817) آماده پاسخ‌گویی به سؤالات شرکت‌های محترم می‌باشد.

الف- مدارک مورد نیاز:

اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس، آخرین تغییرات اعضای هیأت مدیره که دو سال از آن نگذشته باشد، کپی از تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو) و کارت پایان خدمت (پشت و رو) تمامی اعضای هیأت مدیره مدیرعامل و عوامل اجرایی

ب- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

ج- تاریخ و ساعت تحویل پاکات: روز سه‌شنبه مورخ21/04/1401 تا ساعت12:۰۰

د- تاریخ و ساعت افتتاح پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 21/04/1401 رأس ساعت14:۰۰

هـ- محل تأمین اعتبار: از محل بودجه جاری می‌باشد.

ج- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 625.000.000 ریال (ششصد و بیست و پنج میلیون ریال) می‌باشد که براساس آخرین آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی می‌بایست تهیه و تسلیم گردد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

حق‌الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین