جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه

شرکت سیمان دورود در نظر دارد عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه‌ای بارگیرخانه‌های خود را به پیمانکار واجد‌شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت ممهور به مهر تحویل امور قراردادهای شرکت سیمان دورود نمایند.

تلفن امور قراردادها 43227220-066

تلفن‌های شرکت 4-43222101-066

سایت WWW.DCCO.IR

آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان پاسداران‌شمالی

نوع و مبلغ تضمین 500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) به‌صورت واریز وجه نقد به‌حساب شماره 970620097521 بانک سپه شعبه کارخانه سیمان کد 970 یا ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع شرکت سیمان دورود

گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر