جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی)

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید 4 دستگاه بلوئر هوادهی مورد نیاز مدول 5 و 6 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران (شماره مناقصه در سامانه ستاد ایران 2001005420000019) به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

1.      نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد‌بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: 88435961-021 و فکس: 88409194-021

2.      مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.959.000.000 ریال

3.      مهلت‌های زمانی: دريافت اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 08/04/1401، مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 22/04/1401 و تاریخ گشایش پاکات ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 22/04/1401 خواهد بود.

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))