جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید مزایده شماره 1/1401

فروش تیرهای فلزی مخابرات منطقه گیلان در سه محور رشت و توابع، محور شرق و محور غرب‌گیلان

شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان در نظر دارد نسبت به فروش تیرهای فلزی مخابرات منطقه گیلان در سه محور رشت و توابع، محور شرق و محور غرب‌گیلان را از طریق مزایده انجام دهد.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیلان به آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR یا برای خرید اسناد به اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیلان به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، طبقه 3 مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 32132370-32132330-013

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه گیلان