جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

 آگهي تجدید مزایده کتبی جایگاه CNG شماره یک و دو

شهرداري آزادشهر در نظر دارد طبق ماده 13 آیین مالی شهرداری و به استناد مجوز شماره 56 مورخ 04/03/1401 شورای محترم اسلامی شهر آزادشهر جایگاه CNG شماره یک و دو را جهت بهره‌برداری به بخش خصوصی واجد‌شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دوسال شمسی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد‌شرایط و دارای توان مالی دعوت به‌عمل می‌آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد از تاریخ 13/05/1401 الی 03/06/1401 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و در سامانه ثبت‌نام نمایند‌. شماره تماس: 35734841-017

1-    قیمت پایه جایگاه CNG شماره یک و دو

 ردیف

شرح

 قیمت پایه ماهیانه سال1401 - 1402

قیمت پایه ماهیانه برای سال دوم 18% افزایش

 5% سپرده دوساله

 شماره‌حساب سپرده

 1

CNG شماره یک

380.000.000

448.400.000

497.000.000

 03/16943013695 بانک سپه

 2

CNG شماره دو

370.000.000

436.600.000

483.960.000

 03/16943013695 بانک سپه

 

شرايط شركت در مزایده

1-    شرکت‌کنندگان می‌بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا مبلغ سپرده ذکرشده در جدول بالا را به‌صورت جداگانه و نقدی به شماره‌حساب 03/16943013695 نزد بانک سپه اقدام نمایند.

2-    کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس بالا انجام خواهد شد.

3-     شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می‌بایست از تاریخ 13/05/1401 الی 23/05/1401 مبادرت به دریافت اسناد و از تاریخ 24/05/1401 الی 03/06/1401 اسناد یا برگه پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه یا فیش واریزی را تا روز پنج‌شنبه 03/06/1401 تا ساعت 12:30 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

5-    شرکت‌کنندگان می‌بایست فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی را در پاکت (الف) تا مورخ 03/06/1401 تا ساعت 12:30 دقیقه به‌صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند ضمانتنامه بانکی می‌بایست به مدت 3 ماه دارای اعتبار باشد.

6-     متقاضیان می‌بایست قبل از شرکت در مزایده کتبی از محل مذکور بازدید به‌ عمل آورند.

7-    درصورتی که برندگان اول، دوم و سوم از اجاره بهره‌برداری منصرف شوند سپرده‌های آن‌ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-    در زمان انعقاد قرارداد 10 درصد مبلغ کل قرارداد (دوساله) به‌صورت ضمانت بانکی یا واریز وجه نقد به‌حساب سپرده به‌عنوان حسن انجام تعهدات و یک فقره چک ضمانتی معتبر به مبلغ 40.000.000.000 ریال ارائه گردد.

9-    کلیه هزینه‌های تعمیرات در طول بهره‌برداری و اورهال در اتمام قرارداد به‌عهده بهره‌بردار خواهد بود.

10-          به پیشنهادات مشروط، مخدوش و مبهم به‌هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-          ارزش‌افزوده اجاره به عهده بهره‌بردار می‌باشد.

12-          کلیه کسورات قانونی، بیمه، دارایی و... به عهده بهره‌بردار می‌باشد.

13-          آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و شرایط آگهی و اسناد حاکم بر مزایده می‌باشد.

14-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

15-گشایش مزایده در سامانه روز شنبه مورخ 05/06/1401 ساعت 13:00 می‌باشد.

انتشار مرحله اول روز پنج‌شنبه مورخ 13/05/1401  رضا سلطانی

           انتشار مرحله دوم روز یکشنبه مورخ 23/05/1401                                          شهردار آزادشهر