جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین و نصب (13 Well) Completion پروژه رشادت موضوع مناقصه (شماره 34-401) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 15/05/1401 لغایت 22/05/1401 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 به آدرس: تهران، شهرک قدس(غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه4، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن: 60-88576356 داخلی 2175) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کالا: 5 ماه

محل تحویل کالا مورد نظر: DDP، انبار شرکت پترو گوهر فراساحل کیش، اهواز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 16.374.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا تاریخ 31/05/1401روز دوشنبه ساعت 12:00 به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.