جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

مزایده‌عمومی یک نوبته

شناسه: 1360718

 شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به فروش تعداد شانزده قطعه زمین با شرایط نقد و اقساط به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می­توانند پس از تهیه (توکن) از دفاتر اسناد رسمی منتخب جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir و نیز جهت راهنمایی به واحد امور پیمان و قراردادهای شهرداری قزوین مراجعه نمایند. شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :209905084000006

ردیف

آدرس ملک

مساحت (مترمربع)

قطعه

پلاک ثبتی

کاربری

قیمت هر مترمربع (ریال)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

شرایط پرداخت

1

ملاصدرا قطعه 69 تفکیکی

70/287

 

18

319/261 فرعی از 36 اصلی بخش 5

تجاری خدماتی

650.000.000

187.005.000.000

50در صد نقد و الباقی طی 5 قسط (5 ماهه)

2

ملاصدرا قطعه 69 تفکیکی

02/365

14

319/261 فرعی از 36 اصلی بخش 5

تجاری مسکونی

1.400.000.000

511.028.000.000

30در صد نقد و الباقی طی 5 قسط (5 ماهه)

3

ملاصدرا انتهای معرفت یکم

46/249

4

26454/5717 فرعی از 36- اصلی

مسکونی

360.000.000

89.805.600.000

50در صد نقد و الباقی طی 5 قسط (5 ماهه)

4

اصفهان خیابان

144

11

1008/27 فرعی از 16-اصلی بخش 4

مسکونی

60.000.000

864.000.000

100 در صد نقد

5

اصفهان خیابان

30/180

7

1004/27 فرعی از 16-اصلی بخش 4

مسکونی

60.000.000

1.081.800.000

100 در صد نقد

6

اصفهان خیابان

165

6

1003/27 فرعی از 16-اصلی بخش 4

مسکونی

60.000.000

990.000.000

100 در صد نقد

7

اصفهان خیابان

50/156

5

1002/27 فرعی از 16-اصلی بخش 4

مسکونی

60.000.000

939.000.000

100 در صد نقد

8

بلوار خرمشهر

72/251

5

7 فرعی از 65-اصلی بخش 4

مسکونی

220.000.000

66.192.000.000

50در صد نقد و الباقی طی 5 قسط (5 ماهه)

9

چوبیندر قطعات سبز علی‌بابا

90/170

 

188

6 اصلی بخش 5

مسکونی

36.000.000

 

6.152.400.000

 

100 در صد نقد

10

چوبیندر قطعات سبز علی‌بابا

90/170

189

6 اصلی بخش 5

 

مسکونی

36.000.000

6.152.400.000

100 در صد نقد

11

چوبیندر قطعات سبز علی‌بابا

90/170

190

6 اصلی بخش 5

مسکونی

37.000.000

6.323.300.000

100 در صد نقد

12

چوبیندر قطعات سبز علی‌بابا

30/169

191

6 اصلی بخش 5

مسکونی

41.000.000

6.941.300.000

100 در صد نقد

13

بادامستان جنب شورای حل اختلاف زمین‌های مولاوردیخان

230

 

93

موقوفه

مسکونی

170.000.000

39.100.000.000

100 در صد نقد

14

بادامستان جنب شورای حل اختلاف زمین‌های مولاوردیخان

230

 

94

موقوفه

مسکونی

170.000.000

39.100.000.000

100 در صد نقد

15

بادامستان جنب شورای حل اختلاف زمین‌های مولاوردیخان

220

85

موقوفه

مسکونی

150.000.000

33.000.000.000

100 در صد نقد

16

بادامستان جنب شورای حل اختلاف زمین‌های مولاوردیخان

220

86

موقوفه

مسکونی

150.000.000

33.000.000.000

100 در صد نقد

17

فلسطین غربی مقابل اداره پست نبش کوچه نسترن

33/23

-

9 فرعی از 117- اصلی

تجاری

850.000.000

19.830.500.000

 

50در صد نقد و الباقی طی 5 قسط (5 ماهه)

18

شهرک دانش

02/262

2و 18 و19 و 1

2398و2397و 2446 و2447 فرعی از 44- اصلی

مسکونی

88.000.000

23.057.760.000

100 در صد نقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـهـدی صبـاغـی

 شـهـردار قـزویـن