جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به‌صورت نقد و اقساط فروش برساند.

*شرایـــط ویـــژه فـــروش/واگـــذاری قســـطی *

ردیف

کاربری

پیش‌پرداخت

مدت تنفس

نحوه بازپرداخت

نرخ سود

1

صنـــعتــی،

دامـداری، کشـاورزی

 و اموال منقول

10%

قیمت واگذاری

حداکثر یک سال تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً " به مدت 5 سال

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در حال حاضر با نرخ (18%)

2

تجـــاری
 خدمـــاتی

20%

قیمت واگذاری

حداکثر شش ماه تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال

3

مسکـــونی
 اداری

30%

قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 3 سال

40%

قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 4 سال

50%

 قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 5 سال

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت 12:00 مورخ 01/09/1401 لغایت ساعت 19:00 مورخ 26/09/1401 می­باشد.

- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12:00 مورخ 01/09/1401 تا ساعت 19:00 مورخ 16/09/1401 می­باشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12:00 مورخ 01/09/1401 تا ساعت 19:00 مورخ 26/09/1401 می­باشد.

- تاریخ گشایش پاکت‌های الکترونیکی ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 27/09/1401 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی­باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می­بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 19:00 مورخ 16/09/1401) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.

متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر ­­می­توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1-    تماس تلفنی با شماره تلفن 60994040

2-    ارسال پیامک عدد 12 به سر خط 10004885

3-    مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده مزایده سراسری (نوبت دوازدهم اموال غیرمنقول و نوبت ششم اموال منقول) اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

4-    مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده مزایده دستگاه اجرایی مزایده گر (مزایده شماره 2001091218000013 اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1001091218000009 برای اموال منقول)

5-    مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران

شناسه: 1415062 م الف: 3296