جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی

 

نوبت اول

مؤسسه اروندان در نظر دارد «اجرای عملیات تهیه، تأمین، حمل و پخش مکانیزه آسفالت گرم به حجم تقریبی 2.000 تن و تراش آسفالت به حجم تقریبی 10.000 مترمربع مربوط به پروژه طرح جامع آب تهران واقع در محدوده شهر تهران و پرند» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید.

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 2.000.000.000 ريال (دو میلیارد ريال)

کلیه شرکت‌های پیمانکاری دارای صلاحیت

تائید کار پیمانکار منوط به اخذ تأییدیه از ناظرین شهرداری تهران می‌باشد.

متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ريال (پانصد هزار ريال) نزدیکی از شعب بانک سپه به شماره شبا IR980150000005151718061005 به نام واحد اجرایی اروندان و معرفی‌نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.

آدرس: تهران، بزرگراه شهید فهمیده غرب، خروجی چیتگر، انتهای بلوار کوهک، کارگاه طرح جامع آب تهران، دفتر فنی، واحد امور قراردادها

لازم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.