جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

 

وزارت نيرو

شرکت برق منطقه‌ای تهران

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای 23014/1401

1-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شرکت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و كد پستي 1981969961، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شرح ذيل:

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

مبلغ برآوردي

 (ريال)

ميزان تضمين (سپرده)

شرکت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

 23014 /1401

2001001008000166

بي ترانس چهارم پست 20/63 پاسداران و افزايش ظرفيت پست 20/63 طالقاني

133.565.160.491

6.678.000.000

روز دوشنبه

مورخ 21/09/1401

رأس ساعت 09:00

 

 

 

 

 

 

3- مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ 02/09/1401 لغايت 08/09/1401 به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب 4001050904005655 (شماره شبا 890100004001050904005655 IR) به‌نام شرکت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

4-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب 4001050906372822 (شماره شبا 740100004001050906372822 IR) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

6-نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك

7-زمان و محل تحويل پيشنهادات: پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت 19:00 روز يكشنبه مورخ 20/09/1401، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا پايان وقت اداري همان روز (يكشنبه مورخ 20/09/1401)، به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت نمایند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

8-گشايش پيشنهادات: زمان گشایش پاکات مناقصات مذکور مطابق با جدول فوق می‌باشد.

 

 

 

 

 

9- ساير شرايط:

ü     دارا بودن گواهي صلاحيت (EPC) از سازمان برنامه‌وبودجه كشور در رشته نيرو يا دارا بودن حداقل پايه 3 از سازمان برنامه‌وبودجه كشور در رشته نيرو باسابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه، به همراه مشاور همكار داراي پايه 2 در آن رشته

ü     ارائه گواهينامه تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

ü     ارائه دو فقره سوابق اجرایی شامل موافقت‌نامه قرارداد و حسن انجام کار به همراه رضایت‌نامه مرتبط با موضوع مناقصه از کارفرمایان قبلی الزامي می‌باشد. (كار مرتبط شامل: احداث پست دائم به همراه نصب و راه‌اندازی آن در سطوح ولتاژي فوق توزيع يا انتقال يا توسعه بي ترانسفورماتور به همراه نصب و راه‌اندازی آن در سطوح ولتاژي فوق توزيع يا انتقال)

ü     ارائه تايپ تست معتبر براي كليه تجهيزات در تعهد پيمانكار كه مي‌بایست به تائید كارفرما و مشاور مطابق اسناد مناقصه برسد الزامي است.

-تذكر مهم براي مناقصه: مناقصه‌گرانی كه در پنج سال گذشته با شرکت برق منطقه‌ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته باشد، ارائه يك فقره رضایت‌نامه انجام كار از آخرين قرارداد مرتبط الزامي می‌باشد، در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذكور پيشنهاد آن مناقصه گر مردود اعلام می‌گردد.

-لازم به ذكر است سوابق قراردادي آن مناقصه گر در روز افتتاح پاكات تحويل كميسيون مناقصه می‌گردد.

 علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شرکت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شرکت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

روابط‌عمومی شرکت برق منطقه‌ای تهران