جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

 

وزارت نيرو

شركت برق منطقه اي تهران

آگهي تجدید فراخوان ارزيابي كيفي

مناقصه شماره 21021 /1401 به‌صورت تأمين مالي فروشنده

 

شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «خرید ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ خازني پست‌های انتقال و فوق توزيع به‌صورت تأمين مالي فروشنده (PF)» از طريق تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره 2001001008000163) نسبت به شناسايي متقاضيان واجدشرایط (داراي سابقه ساخت و تأمين تجهيزات موضوع مناقصه و لزوم دارا بودن توان سرمايه‌گذاري) از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت اقدام نمايد.

بدين‌وسيله از كليه متقاضيان واجدشرایط كه مايل به شركت در اين مناقصه هستند دعوت می‌گردد، جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی از مورخ 06/09/1401 الي 08/09/1401 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي اقدام نمايند.

اسناد تکمیل‌شده بايستي تا پايان وقت اداري مورخ 22/09/1401 از طريق سامانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل‌ذکر است، كه به اسناد تحویل‌شده بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌بايست، جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت‌نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

 شركت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به ارزیابی‌کیفی شرکت‌ها اقدام و از شرکت‌های واجدشرایط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

بديهي است، ارائه مدارك و پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبكه اطلاع‌رسانی www.tavanir.org.ir (مناقصات برق تهران) و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir//:http موجود مي‌باشد.

 

 

 

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران