جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده‌عمومی

بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی

در نظر دارد تعداد 20 دستگاه خودپرداز بنکیت (BANQIT) مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای.02

 به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 05/09/1401 لغایت روز دوشنبه مورخ 07/09/1401 از ساعت 10:00 الی 13:00 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

مشهد، بلوار هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی 34، کاظمیه 5، انبار بانک صادرات

تلفن تماس: 37043137 و 36228890-051

 

مدیریت شعب خراسان رضوی-دایره تدارکات