جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

                       فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی،

 به شماره: 039/1401/1

 شرکت پتروشیمی اروند به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: انجام عملیات طراحی، خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور ضد انفجار واحدهای 450 و 465 شرکت پتروشیمی اروند.

2- مدت‌زمان انجام کار: 18 ماه خورشیدی

1.      3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

2.      3.1. -متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3.      3.2. مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 04/09/1401 لغایت 12/09/1401 اعلام می‌گردد.

3.3. مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند، در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند، پاکات پیشنهاد مالی آن‌ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می‌گردد.

3.4. شرکت‌هایی که به هر نحوی پرونده اختلافی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی و غیره با پتروشیمی اروند دارند، امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.

4.      4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 13.500.000.000 ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره‌حساب 6094200030 نزد بانک تجارت، شعبه شرکت پتروشیمی اروند.)

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 337.364.000.000 ریال

6- پیش‌نیاز و الزامات ارزیابی‌کیفی: 1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه 2-گواهی تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه

3-گواهی‌نامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکاران 4-حداقل امتیاز قابل‌قبول در ارزیابی‌کیفی:60 امتیاز

7- جلسه توجیهی: به‌صورت حضوری در مورخ 15/09/1401 ساعت 10:30 به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می‌گردد.

8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت 14:00 مورخ 22/09/1401 می‌باشد.

9- گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه‌گران ساعت 14:00 مورخ 30/09/1401 برگزار می‌گردد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

·        پیش‌پرداخت:20% مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

·        تعدیل: دارد

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: 52126475-061 و 52126477-061

تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.

 

 روابط‌عمومی شركت پتروشیمی اروند