جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

«آگهي مناقصه‌عمومی شماره 26/1401»

 

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به بهینه‌سازی یک دستگاه لایروب نیروگاه شهید سلیمی نكا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. علاقه‌مندان می‌توانند اسناد مناقصه را از روز چهارشنبه مورخ 02/09/1401 لغایت روز پنج‌شنبه مورخ 10/09/1401 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2001093791000031 دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 22/09/1401 ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فقط پاکت الف را به‌صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پيشنهادات واصله رأس ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/09/1401 با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پيشنهادهاي فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

 1- مدت‌زمان انجام کار: 6 ماه از تاريخ پیش‌پرداخت. لیکن قرارداد از تاریخ مبادله دارای 9 ماه اعتبار می‌باشد.

2-حضور پیشنهاددهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي‌باشد.

3-سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه 2.500.000.000 ريال است كه بايستي به يكي ‌از صورت‌هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه‌گزار تسليم گردد:

1-3-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به‌حساب سيبا 0105692716008 اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا

2-3-ضمانتنامه بانكي به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا به شناسه ملی 10101336787 برابر بافرم پيوست كه می‌بایست داراي 3 ماه اعتبار باشد.

4-توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

5-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سایت‌های www.npgm.ir, www.tender.tpph.ir و پايگاه ملي مناقصات كشور مراجعه و برای كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 09111526204 آقای اسدپور و جهت کسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن 09119595572 آقاي مهندس قلعه سری تماس حاصل فرماييد.

 

اداره روابط‌عمومی