جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

« مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای»

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص

خرید فروسیلیکومنگنز موردنیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

عنوان کالا

مبلغ سپرده (ریال)

1

2001001469000038

فروسیلیکومنگنز

10.500.000.000

 

مهلت ز‌مانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:

ساعت 19:00 روز ‌شنبه مورخ 05/09/1401

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:

ساعت 19:00 روز سه‌شنبه مورخ 15/09/1401

زمان گشایش پاکت‌ها:

ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 16/09/1401

زمان اعتبار پیشنهاد:

ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 17/10/1401

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه به عهده برنده مناقصه می­باشد.

 اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین،

تلفن: 37217437-058 (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین