جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان

دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای پروژه تهیه و اجرای دیوار حائل و سقف عرشه فولادی مرکز قلب مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۲2 برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز دوشنبه مورخ 30/08/1401 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 07/09/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 19/09/1401

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 20/09/1401 سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 12/10/1401

ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 649.649.326 ریال (ششصد و چهل‌ونه میلیون و ششصد و چهل‌ونه هزار و سیصد و بیست‌وشش ریال) ضمانتنامه بانكي بااعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره‌حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ((شبا 400100004001112906378116 ir)) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به‌نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه. ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/09/1401 به آدرس: ساوه، میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحويل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانتنامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره امور پشتیبانی و امور رفاهی 48501142-086 و تماس فکس 42223488-086 یا به سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.ir مراجعه فرمایید.