جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای 2/1400-1/1400

شهرداری سرعین در نظر دارد به استناد ردیف‌های 402702 بودجه 1400 شهرداری از پیمانکاران دارای رتبه راه و باند یا ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه وبودجه جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می‌نماید، جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نام شهر

موضوع مناقصه

محل اجراء

محل تأمین اعتبار

برآورد اولیه(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبنای قرارداد

مدت اجراء کار

شماره مناقصه

سرعین

اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان حدفاصل میدان دانش تا جلوی هتل لاله سرعین

شهر سرعین

جاری

22.208.792.621

1.115.000.000

براساس فهرست بهای ابنیه سال 1400 بدون تعدیل و ما به التفاوت مربوطه خواهد بود

3 ماه

1/1400

اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان حدفاصل چهارراه قهوه سویی تا سه‌راهی عارف

9.634.656.517

482.000.000

3 ماه

2/1400

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورت‌های زیر در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه‌گزار(تا پایان وقت اداری تحویل اسناد) به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1-رسید بانکی وجه مذکور به شماره 8559636967 بانک ملت    -مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری 28/01/1400

2-ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما     -مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری 08/02/1400

3-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.زمان گشایش پاکات(الف، ب،ج): ساعت 10:00 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 09/02/1400

4-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.     *مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پيشنهادات خواهد بود.

5-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.   *درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌کند.

6-شماره شبا 750120000000008559636967 IR     کداقتصادی: 411417454183

*مناقصه‌گران می‌توانند جهت رؤیت مناقصه این شهرداری و دریافت اسناد به سامانه www.setadiran.ir مراجعه و در زمان قید شده ارسال نمایند.

*محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری سرعین


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد