جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به شماره ب2/1400/م2

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-موضوع مناقصه: انجام کلیه عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه‌ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه 3 شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران.

2- دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

3-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 87.283.079.613 ریال، 12 ماه

4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیرعمرانی.

5-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

1-ارایه سابقه کاری و تحویل موقت یا قطعی حداقل دو مورد و به مبلغ قرارداد حداقل 20 میلیارد ریال سالانه ویا یک مورد به مبلغ قرارداد 30 میلیارد ریال فعالیت مرتبط باموضوع مناقصه(رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و انشعابات آب) برای مناطق تهران و برای شهرهای اقماری نیز حداقل یک مورد قرارداد 10 میلیارد ریالی

2-ارایه تصویر مصدق مدرک احراز شرایط پیمانکاری امداد و تعمیرات شبکه آب و فاضلاب کشور

3-ارایه رضایتنامه کتبی ارایه شده از سوی کارفرمایان قبلی(حداقل دو مورد مرتبط با ردیف 1 یا یک مورد مربوط به قراردادهای ردیف 1 حداقل به میزان 20 میلیارد)

4-ارایه تصویر مصدق مدرک احراز حداقل رتبه پنج(5) رشته آب و یا تأسیسات و تجهیزات(مطابق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب

5-ارایه گردش مالی یک‌سال گذشته

6-گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

6-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400 مبلغ 800.000 ریال به انضمام 9% مالیات برارزش افزوده به مبلغ 72.000 ریال جمعاً به مبلغ 872.000 ریال به حساب 3-98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR بانک رسالت شعبه شریعتی واریز و اسناد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمایند.

7-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: به میزان 1.862.830.796ریال می‌باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند به صورت فیش واریزی نقدی به حساب جاری 3-98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR بانک رسالت شعبه شریعتی يا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ویا ارایه گواهی صادره از امور مالی شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

(به پیشنهادهایی که فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد).

8 - مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت کنندگان می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/02/1400در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نماید. پاکت الف(سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت واقع در تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) گردد.

9-زمان و محل برگزاری جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 26/02/1400 در محل دفتر مسئول کمیته فنی بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران (تاریخ و زمان گشایش سایر پاکات متعاقباً به مناقصه‌گران واجد شرایط اعلام خواهد شد که حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه معتبر بلامانع می‌باشد.

10-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می‌باشد.

11-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

13- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده مناقصه‌گزار است. کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ومبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی‌باشد.

نشانی سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران: http://t2ww.tpww.ir

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:http://www.nww.ir

نشانی سایت ستاد ایران: http://www.setadiran.ir

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/پروفایل تأمین کننده/ مناقصه‌گر موجود است.مرکز تماس: 41934-021

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3239 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - انجام عملیات قرائت

3239 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - فروش و پیش فروش ان

3238 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - انجام عملیات قرائ

3238 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - فروش و پیش فروش ا

3238 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - خرید (شامل: تهیه،

3237 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران - خرید (شامل: تهیه،

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد