جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

شهرداری بروجرد درنظر دارد در راستای اجرای بندهای 3و4  مصوبات 203و197جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بروجرد نسبت به فروش قطعاتی زمین در مناطق مختلف شهر وبا کاربری‌های مصوب از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بدین منظورمتقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشارآگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد به اداره امورقراردادهای شهرداری بروجرد مراجعه نمایند. بدیهی است شهرداری در رد وقبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات رسیده پس از مهلت مقرر ویا مبهم، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هزینه کلیه آگهی‌های منتشره به عهده برنده مزایده می باشد. سایر جزئیات واطلاعات در اسناد مزایده قید گردیده است.

 

 

                                                                                                       رحیم جافری

                                                                                                        شهردار بروجرد

 

                                                                                                                                    

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3238 مناقصه - شهرداری بروجرد - جرای زیر سازی آسفالت و جدول رینگ جنوب

3233 مناقصه - شهرداری بروجرد - جلوگیری،رفع وجمع آوری سد معبرموجود در م

3224 مناقصه - شهردار بروجرد - احداث ساختمان شهرداری مرکزی واقع در میدا

3221 مناقصه - شهردار بروجرد - اجرای کانال سنگی مجاور پارک رسالت

3218 مناقصه - شهرداری بروجرد - احداث ساختمان شهرداری مرکزی واقع در مید

3215 مناقصه - شهرداری بروجرد - تهیه طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهری شه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد