جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 شرکت توسعه منابع انرژی توان

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه شماره 14001

 

     شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد ست قالب درب باتری 200 آمپر مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت‌های واجد شرایط تدارک نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت‌های مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.

*ارایه ضمانتنامه بانکی معادل 5درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت دربسته

*ارایه سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیأت مدیره

*تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز پس از انتشار آگهی

*آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 15:00 روز سی ام پس از انتشار آگهی

*بهای اوراق مناقصه: مبلغ 500.000 ريال واريز به حساب جاري طلایی 1177800626802 بانك سپه شعبه شهید چمران به نام شركت توسعه منابع انرژی توان

*محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات: خیابان پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، شرکت توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی

*به پیشنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*شرکت توسعه منابع انرژی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

*قیمت‌های ارایه شده فقط به صورت تحویل در مقصد (CPT) یا (CFR) و به صورت ارزی مورد قبول خواهد بود.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

* تلفن هماهنگی: 22540523

 م الف: 422

شناسه: 1130226


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد