جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

بحران آب شعار نیست.

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی) 400/15

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی با موضوع وصول مطالبات معوقه آب بهاء و اقساط حقوق انشعابات آب و فاضلاب، پیمایش میدانی به تعداد 40.000 اشتراک و تصحیح قرارداد و رفع مغایرت‌های انشعابات آب و فاضلاب، شناسایی و جمع آوری انشعابات متخلف و غیرمجاز در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران ناحیه دو را به شماره 2000093763000015 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز شنبه مورخ 02/05/1400 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/05/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

2-مبلغ برآورد و مدت اجرای کار: 16.831.134.045 ریال و به مدت 12(دوازده) ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.

4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 634.934.000(ششصد و سی و چهار میلیون و نهصد و سی و چهار هزار) ریال را به صورت چک بانکی تضمینی، ضمانتنامه بانکی يا  واریز نقدی به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و یا مطالبات قطعی و تأیید و بلوکه شده نزد این شرکت به عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24/05/1400 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

5- مهلت ارایه پیشنهادها: شرکت کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و پاکات (الف،ب، ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24/05/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

6-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 07/06/1400 در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی واقع در تهران، خيابان جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.

7-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  نشانی‌ سایت‌های اینترنتی: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3297 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - موضوع وصول مطالبات

3297 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - موضوع وصول مطالبات

3297 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - خرید تعداد 17 دستگا

3296 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - وضوع وصول مطالبات م

3296 مناقصه -شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - وصول مطالبات معوقه آ

3296 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران - وصول مطالبات معوقه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد