جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

(آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر)

نوبت دوم

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 49/00/313 مورخ 07/06/1400 شورای محترم اسلامی تهیه، حمل و پخش قیر mc2 و تهیه، حمل، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 19-0 به شماره 2000090657000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 17/06/1400 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 27/06/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 07/07/1400 زمان گشایش پاکات روز شنبه مورخ 10/07/1400 ساعت 09:00 ضمناً در صورت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن 42397380-034 تماس حاصل نمایند.

 شهرداری نجف شهر

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد