جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

« آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره 10/1400»

 

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خرید مقدار 10000 تن نمک‌دانه‌بندی شده واحد بخار و مقدار 2000 تن نمک‌دانه‌بندی شده مصرفی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. علاقمندان می‌توانند اسناد مناقصه را از روز سه‌شنبه مورخ 23/06/1400 لغایت روز یکشنبه مورخ 04/07/1400 با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir با شماره 2000093791000006 دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 18/07/1400 ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صرفاً پاکت (الف) را به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات واصله رأس ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1-  مدت قرارداد: یک‌سال از تاریخ مبادله قرارداد.

2-  حضضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می‌باشد.

3-  سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه معادل770.000.000 ریال است كه بايستي به يكي‌از صورت‌هاي مشروحه ‌ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف) به‌دستگاه مناقصه‌گزار تسليم گردد:

1-3-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب اين شركت.

2-3-چك تضمين شده بانكي به نفع خریدار.

3-3-ضمانتنامه بانكي به نفع خریدار.

4-  به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-  توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.

6-  ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت‌هاي www.npgm.ir , www.tender.tpph.ir و پايگاه ملي مناقصات كشور مراجعه وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 34622717-011 خانم حيدري و كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن 09023277899آقاي مهندس عزیزی تماس حاصل فرماييد.

اداره روابط عمومي

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3337 مناقصه - شركت مديريت توليد برق نكا - خرید مقدار 10000 تن نمک‌دانه

3210 مناقصه - شركت مديريت توليد برق نكا - خريد رزين‌هاي تبادل يوني تصف

3209 مناقصه - شركت مديريت توليد برق نكا - خريد رزين‌هاي تبادل يوني تصف

3200 مناقصه - شركت مديريت توليد برق نكا - تصفيه شيميايي روغن ترانسفورم

3199 مناقصه - شركت مديريت توليد برق نکا - تصفيه شيميايي روغن ترانسفورم

3153 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق نکا - تخلیه و بارگیری سوخت مایع د

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد