جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

«آگهي مناقصه شماره ((۲۰00001004000143)) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»

شناسه: 1188848

م.الف: 2096

براساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زير به صورت مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذار می‌گردد:

1-     دستگاه مناقصه‌گزار: شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی: تهران، بزرگراه مدرس، خيابان وحيد دستگردي، خيابان فريد افشار، نبش بلوار آرش.

2-    شرح پروژه: تجدید مناقصه عمليات اجرايي قطعه اول راه آهن دوخطه اصفهان - اهواز از کيلومتر 000+0 الي 000+50 با مدت اجراي كار 48ماه در استان خوزستان.

3-     سير مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه: صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir و مهلت دريافت اسناد از سامانه مذكور حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 31/06/1400 ميسر خواهد بود.

ضمناً مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتيباني سامانه: 1456

4-    محل تحويل پاکات شرکت در مناقصه (صرفاً پاكات الف) اداره كل امور پيمان‌ها و رسيدگي فني شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور حداکثر تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 10/07/1400 وتاریخ جلسه مناقصه ساعت 12:00 روز يكشنبه مورخ 11/07/1400 می‌باشد.

مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق و يكبار قابل تمديد حسب تشخيص كارفرما می‌باشد.

5-    برآورد: براساس فهرست بهای پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 به مبلغ 3.682.344.103.399 ريال می‌باشد.

6-    مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 54 ميليارد ريال تعیین می‌گردد.

7-    مهندسين مشاور طرح: گروه مهندسین مشاور پارس، تلفن:88761460

ضمناً آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir نيز قابل دسترسي است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد