جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذاری مدیریت و خريد خدمات مراقبت­های اولیه سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوادالائمه (شهرک علوی) در شهر ساوه به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 26/07/1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 08/08/1400

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 13:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 09/08/1400 سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 30/08/1400

 ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 752.310.000 ریال (هفتصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و ده هزار ریال) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ((شبا 400100004001112906378116ir)) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه: ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 08/08/1400 به آدرس: ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک، ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه، کدپستی: 7665139196 تحويل اداره پشتیبانی وامور رفاهی تحویل گردد و فایل pdf ضمانتنامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی 48501142-086 تماس فکس 42223488-086 یا به سایت دانشکده به نشانیhttp://www.savehums.ac.ir و یا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه فرمائيد اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934- 021 دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3366 مناقصه - دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه - انجام ب

3358 مناقصه - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه - خريد مر

3358 مناقصه - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه - خريد مر

3357 مناقصه - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه - خريد مر

3320 مناقصه - دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه - انجام ب

3319 مناقصه - دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني ساوه - انجام ب

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد