جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

 

آگهی تجدید ارزیابی کیفی

خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در نظر دارد انجام امور خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی

 خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی طبق برنامه‌زمانبندی شده ذیل از طریق واحد دبیرخانه سازمان واقع در چابهار، ساختمان اداری شماره 2 اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه (میلیون ریال)

مهلت فروش اسناد

آخرین مهلت تحویل اسناد

تاریخ گشایش پاکات

روز/ ساعت

1

خدمات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات زیربنایی

80.000

24/07/1400

لغایت

01/08/1400

10/08/1400

چهارشنبه مورخ

12/08/1400

ساعت 14:00

 

 

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 2.000.000 (دومیلیون) ريال به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واریز گردد.

محل فروش و تحویل اسناد: چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه.

محل گشايش پيشنهادها: دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان اداری شماره دو سازمان.

Pنتیجه ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ گشایش اسناد از سوی کمیسیون معاملات اعلام و از شرکت‌های واجد شرایط که حدنصاب امتیاز (65) ارزیابی کیفی را کسب نمایند، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

P به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

P ضمناً جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیأت مدیره الزامی می‌باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های 35312335 و 35314314-054 تماس حاصل فرمایيد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3360 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - انجام امور خدما

3336 مزایده (اصلاحیه) - سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - فروش

3335 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - خدمات بهره‌بردا

3334 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - خدمات بهره‌بردا

3329 مزایده - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - فروش ضایعات (آ

3328 مزایده - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - فروش ضایعات (آه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد