وظایف دستگاه مناقصه‌گزار در قانون برگزاری مناقصات کدام است؟

1) برگزاری مناقصه: (بند ب ماده 2)

2) تهیه اسناد مناقصه: (بند ج ماده 9)

3) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: (بند هـ ماده 2)

4) تشخیص نوع مناقصه از نظر مراحل بررسی: (جزء 2بند الف ماده 4)

5) تشخیص نوع مناقصه از نظر روش دعوت: (جزء 2بند ب ماده 4)

6) پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات: (بند ب ماده 10)

7) تعیین تعداد فراخوان و روزنامه ناشر آگهی در مناقصات عمومی و انتخاب سایر روش‌های اطلاع‌رسانی: (بند ب ماده 13)

8) تعیین اسناد تکمیلی مناقصه: (جزء 12 بند ب ماده 14)

9) دریافت پیشنهادات، ثبت و صیانت از آنها: (بند الف و ج ماده 15)

10) توضیح و تشریح اسناد و رفع ابهام مناقصه‌گران: (بند الف ماده 17)

11) دریافت پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده از کمیسیون معاملات: (جزء 7 بند ب ماده 18)

12) دعوت از مناقصه‌گران برای شرکت در جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی: (بند د ماده 18)

13) اعلام نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها در مناقصات دومرحله‌ای: (بند الف ماده 19)

14) اعلام تمدید اعتبار پیشنهادها در مناقصه تمدید و اعلام اعتبار پیشنهادها در هنگام عقد قرارداد (بند ج ماده 18)

15) نگهداری تضامین نفرات اول و دوم پس از بازگشایی: (بند ج ماده 20)

16) مستندسازی و اطلاع‌رسانی: (بند ب ماده 23)

17) اطلاع‌رسانی تجدید یا لغو مناقصه: (بند ج ماده 24)

18) تهیه گزارش توجیهی ترک تشریفات مناقصه: (ماده 27)

19) رسیدگی‌های لازم در صورت وارد دانستن اعتراض مناقصه‌گران و اقدام مطابق مقررات مربوط (بند ب ماده 25)

20) صدور جوابیه لازم در صورت وارد ندانستن اعتراض مناقصه‌گران (بند ب ماده 25)

علی قره‌داغلی -22 مهر 1400