فراخوان های برگزیده

سازمان برنامه و بودجه؛

بخشنامه تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار ابلاغ شد

گروه راه‌وشهر‌سازی، برای ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذی‌نفعان، بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ در این بخش‌نامه آمده است: در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و براساس این بخشنامه برای ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذی‌نفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت طرح و یا مهندسان مشاوری که اشتراک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، اعم از حقیقی و حقوقی یا سهامدار مشترک (به میزان 20 درصد یا بیشتر)، در تمام فرآیندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه، ترک‌تشریفات مناقصه و معاملات و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک‌تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزرای مناقصه و...) به شرح مندرج در بخشنامه ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ ممنوع است. همچنین، رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت طرح الزامی و مسؤولیت اجرای کامل و نظارت آن برعهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است. گفتنی است؛ برای دسترسی به مفاد کامل بخشنامه به پایگاه «نظام فنی و اجرایی» مراجعه شود.