فراخوان های برگزیده

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 1

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 2

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 3

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 4

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری - 5

محمدرضا امیدیان ؛ قسمت ششم ؛  اسفندماه ۱۳۹۹

پس از مرحله اجرای پروژه، مبحث نحوه تحویل و تحول مطرح می‌شود در این رابطه ممکن است چهار حالت پیش آید:

۱- قرارداد طبق برنامه پیشبینی شده اجراء شود و تحویل موقت و به‌دنبال آن قطعی شود.

۲- قرارداد با تأخیر انجام شود و در نهایت پس از کسر جریمه از پیمانکار تحویل موقت و قطعی انجام شود.

۳- قبل از اینکه عملیات اجرایی به‌اتمام رسد، بنا به درخواست کارفرما و به علل مختلف قرارداد طبق ماده۴۸ خاتمه یابد.

۴- به‌علت مشکلات و عدم توانایی پیمانکار قرارداد وفق ماده۴۶ فسخ شود و از پیمانکار خلع ید صورت پذیرد.

ادعای پیمانکار در هر یک از مراحل فوق متفاوت است و معمولاً چانه‌زنی و ادعای خسارت در بخش‌های ۳ و۴ بیش از قسمت‌های دیگر است، زیرا قراردادی که زودتر از موعد خاتمه یابد و یا فسخ شود به‌دلیل ضرر و زیانی که به پیمانکار وارد می‌شود، مطالبه‌گری بیشتری دارد. وفق ماده۴۸ شرایط عمومی ‌بند(د) در صورتی‌که پیمانکار به‌منظور اجرای موضوع مفاد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی داشته باشد و در اثر خاتمه قرارداد ملزم به پرداخت هزینه و خسارت به اشخاص ثالث شود، این هزینه‌ها و خسارات توسط کارفرما رسیدگی و در صورت تأیید به حساب بستانکار وی منظور می‌شود. برای این مهم پیمانکار می‌تواند نسبت به ارائه مستندات و مدارک مثبته خود در زمان خاتمه اقدام نموده و تا حدودی مشکل خود را مرتفع نماید. بعضاً به‌علت عدم هماهنگی پیمانکار با کارفرما در طول مدت قرارداد جهت قراردادهای فرعی و کوچکی که پیمانکار با اشخاص ثالث منعقد می‌نماید، هزینه‌های ایجاد شده به تأیید کارفرما نرسد و این باعث چالش و ادعای مطالبه‌گری پیمانکار شود.